Úvahy o živote

Potrebné je sa najprv regristrovať aby sa mohlo dostať dovolenie písať do Fóruma.

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Str Sep 02, 2020 5:11 pm

Duchovné pozadie II. svetovej vojny. Odhalenie neuveriteľných skutočností!


Položili ste si niekedy otázku, kde sa v nemeckom národe vzalo presvedčenie, že je výnimočný? Že má nejaké mimoriadne poslanie? Že má stáť nad všetkými národmi sveta? Takéto tušenie a neskôr aj presvedčenie sa predsa nedá len tak vymyslieť. Musí mať nejaký reálny základ.

A reálny základ skutočne má. Je však duchovný. A v duchovnom slova zmysle mal byť aj uskutočnený.

Duchovný rozmer výnimočnosti nemeckého národa ale nebol Nemcami poznaný a pochopený, a preto sa všetko obrátilo nesprávnym smerom. A síce k domnienke o vlastnej nadradenosti, na ktorej bolo postavené zvrátené právo zlikvidovať všetkých menejcenných a zaujať ich životný priestor.

Z toho, čo malo byť veľké, vznešené, ušľachtilé a prinášajúce všetkým národom zeme požehnanie, sa teda napokon stalo niečo obludné, zvrátené a neľudské, čo prinieslo našej planéte vojnový konflikt apokalyptických rozmerov.

Kde sa stala chyba? Čo sa pokazilo?

Aby sme to pochopili, bude treba začať iným národom, ktorý bol duchovne povolaný k veľkým veciam. A to bol národ židovský. V ňom sa mal narodiť Mesiáš a Spasiteľ sveta, k čomu skutočne aj došlo.

Avšak cirkevná vrchnosť židovského národa Mesiáša nespoznala a dala zavraždiť toho, kto sa zaň prehlasoval, a koho učenie a zázraky potvrdzovali oprávnenosť jeho prehlásenia.

Židovský národ zavraždil Mesiáša namiesto toho, aby prijal jeho učenie, snažil sa podľa neho žiť a pod vedením Ježiša Krista sa stal prvým národom sveta, žijúcim podľa Slova Božieho. Týmto spôsobom by medzi všetkými národmi zeme zažiaril ako jasné svetlo. A všetky národy by ho nasledovali. Tak sa mal stať z národa povolaného k veľkým veciam národ vyvolený, ktorý dokázal tieto veľké veci aj naozaj uskutočniť.

Kristus však počas svojho pôsobenia videl všetky chyby a nedostatky židovského národa, tušil aký osud ho čaká a uvedomoval si, že za nastávajúcim zlyhaním povolaného národa stojí vo veľkej miere jeho duchovná nezrelosť. Kvôli tejto nezrelosti ani nemohol povedať všetko, čo povedať chcel. Preto predniesol nasledovné slová, ktoré sú zaznamenané v evanjeliách: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

To znamená, že v ďalekej dobe, kedy bude ľudstvo duchovne oveľa zrelšie, má prísť Duch Pravdy a zvestovať mu celú Pravdu.

Kolesá osudu sa začali otáčať a nový povolaný národ, do ktorého stredu mal raz prísť Duch Pravdy, začal byť pripravovaný na svoje veľké poslanie.

To poslanie bolo úplne rovnaké, ako v prípade židovského národa. Nemecký národ mal v prvom rade spoznať Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy, mal prijať jeho učenie, čiže Pravdu Božiu, Ježišom ľudstvu zasľúbenú, mal začať podľa tejto Pravdy žiť, na základe čoho by zažiaril medzi všetkými národmi ako jasné svetlo. A ostatné národy by ho nasledovali. Nemecký národ mal teda viesť ľudstvo duchovne!

Ale ako sa vraví, pod svietnikom býva najväčšia tma. To znamená, že tam, kde malo zavládnuť najväčšie svetlo, bol zo strany jeho protipólu, zo strany síl temna vyvíjaný silný tlak, aby sa to nepodarilo a aby sa všetko zvrhlo.

A tak, ako židovský národ nespoznal Mesiáša, rovnako i nemecký národ nespoznal Ducha Pravdy. Nespoznal svojho pravého duchovného vodcu, ktorého Posolstvo mal nasledovať, a tým splniť svoju svetlú a vznešenú úlohu, ku ktorej bol povolaný.

Namiesto toho uveril falošnému vodcovi, ktorý to pôvodné, veľké a ušľachtilé obrátil v niečo obludné, pokrivené a z vrátené.

Nemecký národ bol k svojej veľkej duchovnej úlohe pripravovaný celé stáročia, a v hodine splnenia stáli za nim pomáhajúce sily celého vesmíru. Bolo to čosi nevídaného, a nemecký národ cítil a vnímal, že sa stáva stredobodom vesmírneho diania. Túto skutočnosť aj vyjadril známymi slovami: „Gott mit uns!“ Boh je s nami!

Sila všetkých podporujúcich vyžarovaní univerza, prúdiacich k nemeckému národu po dlhé desaťročia bola tak strhujúca, že v jej zneužití si fašistické Nemecko neuveriteľne rýchlo, a takmer bez boja, podmanilo celú Európu. Lebo i keď došlo k zneužitiu podporujúcich vesmírnych vyžarovaní, ich tok nebolo možné zastaviť len tak zo dňa na deň.

No a medzi iným mali Nemci i podporu živej Cnosti hrdinského boja. S jej pomocou vybudovali disciplinovanú a železnú armádu, ktorá bola takmer neporaziteľná.

Cnosť hrdinského boja je v našom univerze niečo, čo je živé. Ide o celkom reálnu, živú bytosť, jestvujúcu v jemnejšej úrovni bytia, než je tá naša fyzická. Táto živá vedomá bytosť stelesňuje ideál hrdinstva a vnútorne podporuje, vedie a usmerňuje všetkých ľudí, ktorí sa v pozemských pomeroch snažia o naplnenie ideálu hrdinského a rytierskeho boja za dobro a za správnu vec.

No a táto Cnosť stála i za nemeckým národom a podporovala ho. S jej pomocou slávili Nemci svoje prvé veľké víťazstvá. Táto Cnosť stála za nemeckým národom, pretože bol predurčený k veľkému duchovnému víťazstvu. Avšak nemecké zverstvá, vzdialené od ideálu hrdinského a rytierskeho boja za správnu vec mali za následok, že Cnosť ideálu hrdinstva dala od nich ruky preč. Nemci stratili morálne právo na víťazstvo a Cnosť hrdinstva prešla na stranu síl, bojujúcich proti nemeckému fašizmu.

Nemci nespoznali Ducha Pravdy, neuverili jeho Posolstvu a odmietli posvätný boj za víťazstvo Svetla a dobra na zemi, ku ktorému boli povolaní. Namiesto toho iba primitívne usilovali o pozemskú svetovládu. Nemecký národ preto stratil svoju povolanosť a vesmírne sily, ktoré ho dovtedy podporovali, sa obrátili proti nemu a postavili sa predovšetkým na stranu ruského národa, ktorý niesol najväčšiu ťarchu druhej svetovej vojny, a ktorý predstavoval jedinú reálnu silu, schopnú poraziť nemecký fašizmus.

A tak, ako ako predtým cítili Nemci, že ich podporujú sily vesmíru, tak isto, keď sa karta obrátila, cítili aj Rusi, že za nimi v ich boji stojí posvätná sila. Rusi cítili, že sú to oni, čo majú morálne právo na víťazstvo. A tiež cítili podporu Cnosti hrdinského boja, stojacu za nimi a podporujúcu ich.

Toto hrdinstvo sa v radoch ruských vojakov prejavilo nesčíselne krát a v rôznych formách a podobách. V podpore Cnosti hrdinského boja a v presvedčení morálneho práva na víťazstvo obetovali tisíce ruských vojakov vlastné životy, idúc neraz proti mnohonásobnej presile a na istú smrť.

Veľká vlastenecká vojna má v dejinách Ruska doposiaľ výnimočné miesto, pretože išlo o neopakovateľné obdobie v histórii tohto národa, kedy ho v jeho spravodlivom boji podporovali sily vesmíru a ruský národ to jasne cítil a vnímal.

V tušení týchto súvislostí vznikla známa pieseň, z ktorej doteraz mrazí, a v ktorej sa hovorí o tom, ako ruský národ povstáva v posvätnej vojne na smrteľný boj. Pieseň dokonale vystihuje strhujúce a víťazné prúdenie vesmírnych síl, podporujúcich spravodlivý boj proti silám deštrukcie a temna. Vypočujete si ju, nechajte ju pôsobiť na svoj cit a všetko toto v nej nájdete:

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4_2Qa0QQs

I mnohé ruské vojnové filmy z obdobia druhej svetovej vojny nesú v sebe tušenie všetkých, vyššie uvedených skutočností. Takých filmov je viacero. Na mňa osobne nedávno silne zapôsobil jeden, v ktorom jasne vidieť obetavé hrdinstvo ruských vojakov, ale zároveň aj to, ako Nemci, hoci úplne na záver mohli vyhrať, v rozhodujúcej chvíli vnútorne zakolísali a ustúpili. Ustúpili, a potom už ustupovali až do Berlína, pretože Cnosť hrdinského boja a morálneho práva na víťazstvo už nestála za nimi a nepodporovala ich. Pozrite si ho:

https://www.youtube.com/watch?v=K5lBbsIXaX8

Vznešená Cnosť hrdinského boja sa však opäť približuje k zemi! A to spolu so silami Svetla, ktoré ju majú konečne očistiť od všetkého, čo je Svetlu a dobru vzdialené. Ktoré majú zem očistiť od všetkého duchovne laxného a ľahostajného, od všetkého duchovne menejcenného a duchovne mŕtveho.

Lebo Duch Pravdy, ktorého náš svet nepoznal, ľudstvo upozornil na to, že sa blíži čas konečného zúčtovania celého nášho bytia. Že Stvoriteľ všehomíra vystaví každému z ľudí účet za to, akým spôsobom využil svoje bytie. Či k požehnanému úsiliu o hodnoty večné, alebo len k nízkemu úsiliu o hodnoty dočasné. Či k naplňovaniu hodnôt ducha, alebo len k naplňovaniu hodnôt pozemských. Či k rozvíjaniu duchovného poznania, obsiahnutého v Slove Ježiša Krista a v Posolstve Kristom zvestovaného Ducha Pravdy, alebo len k poznávaniu vecí pominuteľných a k honbe za pozemským prospechom a pozemskými pôžitkami.

Na planéte Zem dochádza k rozhodujúcemu boju medzi silami Svetla a silami temna, a ten je možné vnímať aj na pozadí koronavírusovej krízy. Sily Svetla smerujú ľudí počas tejto krízy k zamysleniu sa nad sebou a nad zmyslom vlastného bytia. Svetlé sily nabádajú ľudí k zásadnému hodnotovému obratu a k duchovnému obrodeniu.

Naopak, sily temna sa usilujú zneužiť koronavírusovú krízu k absolutnému ovládnutiu ľudstva a k jeho úplnému zotročeniu.

Posledný boj nastáva a morálne právno na víťazstvo stojí jednoznačne na strane Svetla. Vzchop sa preto človeče a s hrdinskou odvahou bojuj o svoje bytie! S hrdinskou odvahou bojuj o svoje právo žiť naďalej vo stvorení. Zo všetkých síl svojej duše sa primkni k hodnotám ducha, ktoré sú hodnotami dobra, spravodlivosti, čistoty a lásky k ľuďom i k Stvoriteľovi. Jedine tak sa postavíš na stranu Svetla, ktorá zvíťazí, pretože jedine za ňou stojí hrdinská Cnosť víťazného boja za správnu vec.

Tvoja ľahostajnosť a tvoja tupá orientácia iba na hodnoty materiálne ťa však spája s temnotou, ktorá bude porazená a zničená. A ty potom budeš musieť zahynúť spolu s ňou.

Rozhodujúci boj započal! O víťazovi je už rozhodnuté! Iba každý z nás má ešte možnosť rozhodnúť sa, na ktorú stranu sa pridá, a aký konečný osud tým pádom sám sebe nachystá.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Uto Sep 08, 2020 4:44 pm

Žena a pôvab! Duchovne kontroverzná letná téma!


Ako sa z hľadiska mravnosti veľmi výstižne hovorí, leto je žatvou diabla. Je žatvou diabla prostredníctvom ľahkého letného odevu, ktorý dráždivo odhaľuje telo. A vo vnútri pozorovateľa potom vyvoláva tomu zodpovedajúce nečisté myšlienky a pocity.

Žiaľ, taká je realita, avšak milióny ľudí to považujú za klad a nie za zápor. Milióny ľudí v tom vidia radosť z krásy telesnosti a vnímajú to ako korenie života.

Ako svetlý protipól bude preto určite dobré povedať si niečo o pravom pôvabe ženy. A aby sme lepšie pochopili, čo vlastne znamená pojem „pôvab“, porovnáme si ho s pojmom „krása“.

Základný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že pôvab môže byť len jeden, zatiaľ čo krása býva dvojaká. Ak vyslovíme slovo „pôvab“ v súvislosti so ženou a uvedomíme si, čo to v našom vnútri vyvoláva, zistíme, že je to čosi ušľachtilé. Že je to čosi vznešené, vysoko stojace a nedotknuteľné. Pojem „pôvab“ v sebe totiž skutočne nesie silný duchovný náboj, a preto môže byť pôvab ženy len jeden. Pravý! Nesúci pečať duševnej ušľachtilosti!

A úlohou každej ženy v našom univerze je, aby bola pôvabná! Aby sa duševná ušľachtilosť, ktorou je naplnená, prirodzeným spôsobom prejavovala v jej pôvabe. Toho nevyhnutným predpokladom však je, že žena sa bude snažiť o dosiahnutie vlastnej duševnej ušľachtilosti, čo nie je možné inak, ako prostredníctvom jej vnútornej orientácie na vysoké, vznešené, ušľachtilé a nadčasové hodnoty. Na hodnoty ducha! Na hodnoty, ktoré majú súvis s večnosťou a so Stvoriteľom.

Jedine vnútornou orientáciou ženy na tieto hodnoty môže dospieť k veľkosti svojej duševnej ušľachtilosti. Vo všeobecnosti totiž platí, že nás ľudí tým najzásadnejším spôsobom vnútorne formuje to, o čo sa usilujeme. Ak sa preto usilujeme o vysoké, ušľachtilé a nadčasové hodnoty, a na ne sa orientujeme, stávame sa vnútorne ušľachtilými a spejeme k večnosti.

Ak sa ale usilujeme len o hodnoty oveľa nižšie, dočasné, prízemné, materiálne a málo ušľachtilé, vnútorne sa stávame nízko stojacimi a naše bytie nespeje k večnosti, ale len k dočasnosti.

Znamená to teda, že pôvab ženy vyrastá z jej vnútornej ušľachtilosti. Ak žena dosiahne aspoň určitého stupňa duševnej ušľachtilosti, nevyhnutne sa to prejaví v podobe jej pôvabu. A pretože pôvab býva spojený s vnútornou orientáciou na nadčasové hodnoty, je sám nadčasový. To znamená, že pri ňom nie je vôbec rozhodujúci vek. Pôvab je spojený s každým vekom. Rovnako pôvabná môže byť mladá žena, zrelá žena, ale aj stará žena.

Takýmto spôsobom má byť pôvabná každá žena. Jej vnútorná duševná ušľachtilosť, zhmotnená do podoby pôvabu, má pôsobiť na všetkých okolo nej a nabádať ich a viesť ich k duševnej ušľachtilosti. Toho je schopná ženská bytosť akéhokoľvek veku a akéhokoľvek typu krásy, ak v sebe nesie ušľachtilosť duše. Žena je teda vo svojej podstate svetlá bytosť, ktorá ak stojí správne, je schopná iba svojim zjavom a svojou prítomnosťou povznášať všetko k Svetlu.

Rukolapným dôkazom tejto skutočnosti je, že kdekoľvek sa objaví pravá žena, všade tam sa muži snažia byť o trochu lepší. Snažia sa byť galantnejší, ohľaduplnejší a snažia sa slušnejšie vyjadrovať.

Žena káže iným o ušľachtilosti bez toho, že by musela kázať! Je pôvab to robí za ňu!

Žena nabáda k Svetlu a k snahe byť lepší bez toho, že by musela niečo povedať! Činí tak bez slov, iba svojim zjavom! Iba svojim pôvabom!

Ďalším dôkazom obrovskej moci ženy je aj to, že temný luciferský princíp udrel v prvom rade na ňu, pretože vedel, že práve ona je uholným kameňom, na ktorom všetko stojí alebo padá. A preto ju vystavil pokušeniu márnivosti a ješitnosti, čím sa už dostávame k druhému pojmu, ktorý si bližšie objasníme. K pojmu „krása“. Kým pôvab je len jeden, krása, ako už bolo naznačené v úvode, môže byť dvojakého druhu. Môže byť krása ušľachtilá a povznášajúca, alebo krása nízka a strhávajúca nadol.

Krása ušľachtilá a povznášajúca je spojená vždy s pôvabom. Z neho prirodzene vyrastá, a preto o nej platí bezo zvyšku všetko to, čo sme si už povedali o pôvabe. Tento druh krásy poznáme podľa toho, že robí ľudí lepšími a má schopnosť povznášať nahor.

Druhý typ krásy je krása bez vnútornej ušľachtilosti. Je to krása, poznamenaná ješitnosťou a márnivosťou. Je to krása, ktorej chýba duševná ušľachtilosť, smerujúca k pravým, vysokým a nepominuteľným hodnotám. Je to krása, ktorej majiteľky sú zamerané k hodnotám druhoradým, nízkym a pominuteľným. Je to krása tela a zmyslov. Je to krása, ktorá nepovznáša, ale dráždi a v mužoch vyvoláva nepekné a nečisté myšlienky. Je to krása premysleného módneho odhaľovania telesných vnád. Je to krása, ktorá chce byť „sexi“, ktorá chce upútať pozornosť mužov a márnivo sa vyhrievať na výslní ich pozornosti, pričom jej vôbec nevadí, že ide o pozornosť nízku, zmyselnú, hrubú a nemravnú.

Táto krása stojí v službách diabla! Stojí v službách luciferského princípu pokušenia ku zlému. A muži radi podliehajú tomuto pokušeniu, opájajú sa touto krásou a svoju dušu zapredávajú nečistému a zlému.

Táto krása je cestou do pekiel a do zatratenia. Je cestou do pekiel pre tú ženu, ktorá ju prijala za svoj ideál a pre toho muža, ktorý ju prijíma a k nej vzhliada. Nesmierne bohatou je preto diablova žatva v letných dňoch, kedy všade vládne jeho princípom márnivosti poznačená, jedovatá a nízka krása, strhávajúca k bránam pekelným jej ženské nositeľky a jej mužských ctiteľov.

Ženám, ktorých tieto slová vnútorne zasahujú a nenechávajú ich ľahostajnými, nech je ešte úplne na záver pripomenuté toto: Márnivosť a ješitnosť sú cestou k nehanebnosti! To však nie je poslaním ženy! To je úkladom temna!

Poslaním ženy je byť pôvabnou! Pôvabnou takým spôsobom, že každý jej pohyb, každý jej posunok a každé jej slovo bude odrazom jej vnútornej duševnej ušľachtilosti. Jedine v tomto spočíva pravá ženská moc a pravá ženská veľkosť. Jedine takýmto spôsobom má v našom univerze pôsobiť vznešená bytosť, zvaná ženou!

Cui bono? Komu to prospeje? Túto otázku by si teda vo vzťahu k svojmu vzhľadu mala položiť každá žena. Prospeje to mne samej, mojej ješitnosti a márnivosti? A tým pádom temnote, ktorá sa skrýva za každým osobným egoizmom? Alebo to prospeje niečomu vyššiemu? Niečomu ušľachtilejšiemu a svetlejšiemu, čo človeka presahuje?

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Sep 14, 2020 5:04 pm

O kompetencii kresťanských ideológov hodnotiť iných


O kresťanských cirkvách je známe, že majú svoje centrum pre štúdium siekt, a v ňom sa venujú skúmaniu rôznych mimo kresťanských, alebo aj neštandardných kresťanských duchovných smerov a prúdov. Činnosť tejto inštitúcie spočíva vo vyhodnocovaní toho, v čom konkrétne sú posudzované duchovné smery nekompatibilné s pravoverným kresťanstvom. Hlavným účelom jej odborného posudku je pomoc kresťanskej laickej verejnosti, aby sa vyvarovala najrozmanitejším duchovným nástrahám, ktoré na ňu číhajú.

A pretože mňa osobne zaujímalo jej hodnotenie a jej názor na určitý duchovný smer, so záujmom som si preštudoval jej posudok. A práve to je dôvod, prečo vznikol tento text. Spomínaný odborný posudok sa totiž vyznačoval priam do očí bijúcou, základnou duchovnou negramotnosťou. Vyznačoval sa smutným nepochopením základných duchovných zákonitostí, ktoré by predsa mali byť každému, naozaj duchovnému človeku v dnešnej dobe už úplne jasné.

O čo konkrétne ide? Ide o karmu a reinkarnáciu, ktoré kresťanstvo neakceptuje a považuje za blud.

Žiaľ, ale opak je pravdou, pretože smutným, a v dnešnej dobe už neakceptovateľným bludom, je práve popieranie karmy a reinkarnácie. A čo je ešte zvlášť paradoxné je skutočnosť, že pri koreňoch kresťanstva bolo učenie o reinkarnácii, čiže o opätovnom príchode ľudskej duše na zem do fyzického tela, úplne prirodzenou súčasťou duchovného poznania prvých kresťanov. Dokonca aj v evanjeliách môžeme nájsť viaceré, priame i nepriame zmienky o existencii tohto poznania.

Celkom konkrétne napríklad v stati, v ktorej učeníci hovoria Ježišovi, že pred príchodom Mesiáša má prísť opäť prorok Eliáš, aby mu pripravil cestu. A Kristus im na to odpovedal: „Eliáš už prišiel, ale vy ste ho nespoznali a urobili ste s ním čo ste chceli“. A vtedy učeníci pochopili, že im hovorí o Jánovi Krstiteľovi.

Inými slovami povedané, v Jánovi Krstiteľovi prišiel na zem opätovne prorok Eliáš, čo si ešte dnes môže každý nezaujatý a vecne skúmajúci čitateľ prečítať v evanjeliách.

Duchovné poznanie o reinkarnácii bolo teda úplne prirodzenou súčasťou prvotného kresťanstva, a tak tomu bolo niekoľko prvých storočí po Kristu. Konkrétne až do koncilu v roku 553, na ktorom bola okrem iného prerokovávaná aj otázka reinkarnácie. Princíp reinkarnácie mal svojich zástancov i odporcov, a tak nakoniec, aby sa vec definitívne vyriešila, sa pristúpilo k hlasovaniu. Nepatrnou väčšinou hlasov zvíťazili odporcovia reinkarnácie, na základe čoho bolo potom toto poznanie vyčiarknuté z kresťanskej vierouky. I keď, ako už bolo spomenuté, v evanjeliách o ňom zostali zmienky.

Skúsme sa však pozrieť na danú problematiku trochu inak. A síce, z hľadiska skutočnej pravdy, pretože hrubá negácia tejto duchovnej zákonitosti, ktorá bola akceptovateľná v roku 553, je už absolútne neakceptovateľná v súčasnosti, kedy má byť ľudstvo duchovne znalé.

Celá táto otázka je totiž otázkou vzťahu k Pravde, čiže k tomu, ako sa veci naozaj majú a ako fungujú. Lebo to, ako sa veci majú a ako fungujú je predsa dielom Stvoriteľa. Jedine Stvoriteľ sám vložil do chodu univerza všetky zákonitosti. A negovať ich hlasovaním, a potom ich vymazať ako nejestvujúce, je absolútny nonsens. Je to pyšné stavanie vôle človeka nad Vôľu a určenie Stvoriteľa. To však v konečnom dôsledku neprináša škodu Stvoriteľovi, ale jedine človeku samotnému, ktorý má tým pádom fatálne medzery v pochopení fungovania najzákladnejších zákonitostí nášho univerza.

Kresťanský koncil v roku 553 sa mýlil, a súčasné, novodobé kresťanstvo 21 storočia naďalej zotrváva v tomto dávnom omyle. Kto však sám nestojí pevne v Pravde, nie je vôbec schopný objektívnym spôsobom posudzovať pravdivosť vecí tak, ako sa o to pokúšajú rôzne kresťanské centrá pre štúdium siekt. Kresťanstvo totiž nemá v tomto smere, ale žiaľ, i v mnohých iných smeroch oporu v Pravde, ale opiera sa iba o vlastné domnienky, tvrdenia, dogmy a nariadenia. A nemá oporu ani vo vlastnom vnútornom cítení jednotlivcov, pretože jeho voľnosť a slobodu spútava dogmami, omylmi a nemennými pravdami.

A práve na vnútorné cítenie čitateľa tohto textu by som chcel teraz apelovať. Chcel by som apelovať na jeho slobodu ducha, ktorý sa v ňom prejavuje cítením, a ktorý mu preto môže v jeho cite vnútorne napovedať, čo je Pravda. Lebo náš duch stojí v pravde Ducha Božieho, a preto, sám stojac v Pravde, dokáže rozlišovať to, čo je pravdivé. Len mu treba dať priestor a slobodu, a nenechať ho už dopredu spútať rozumovými argumentami a hotovými názormi kvázi kompetentných.

Skúsme sa preto teraz práve z tohto uhla pohľadu pozrieť na problematiku karmy a reinkarnácie.

Pojem karma hovorí o príčinnosti dejov a javov. Hovorí o tom, že všetko, čo sa v našom univerze deje, sa nedeje len tak náhodne, ale je to vždy zákonitým dôsledkom tomu zodpovedajúcich a predchádzajúcich príčin.

Vo stvorení všetko funguje na báze príčiny a dôsledku. Ukážme si dva príklady: Ak ma dnes bolí hrdlo znamená to, že som včera rozhorúčený vypil pohár ľadovej vody. Moja bolesť hrdla je preto dôsledkom, ktorému predchádzala konkrétna príčina. Alebo, ak sa trebárs momentálne cítim fyzicky a psychicky dobre znamená to, že som bol pred chvíľou na príjemnej prechádzke v prírode.

A takto by sa dalo pokračovať donekonečna, pretože zákonitosť príčiny a dôsledku platí ako vo veľkých, tak i v malých veciach. Platí ako v oblasti vnútornej, psychickej a neviditeľnej, tak i v oblasti vonkajšej, fyzickej a zjavnej. Osud, alebo karma, čiže všetko čo sa nám deje, je teda vždy len zákonitým reťazením dôsledkov, ktoré prežívame na základe im predchádzajúcich príčin.

Ak preto niekto koná pozitívne, či už v oblasti fyzickej a viditeľnej, alebo v oblasti duševnej a neviditeľnej, dôsledkom toho bude pozitívna karma, alebo pozitívny osud, ktorý ho očakáva.

Ak ale niekto koná negatívne, či už v oblasti fyzickej a viditeľnej, alebo v oblasti duševnej, myšlienkovej a neviditeľnej, nevyhnutným dôsledkom toho bude negatívna karma, alebo negatívny osud, ktorý ho očakáva.

Ale pretože ľudia o týchto veciach nevedia, alebo nechcú vedieť, konajú veci dobré i zlé, čoho dôsledkom je osud, v ktorom ich stíhajú veci dobré i zlé.

Všetko dianie v našom univerze je teda neustálym reťazením príčin a dôsledkov. A táto skutočnosť nie je otázkou nejakej viery v karmu. Je to otázkou vlastného osobného nezaujatého posúdenia, či veci okolo nás takýmto spôsobom skutočne fungujú. Ak však budeme pozorne pozorovať život okolo nás, a do tohto pozorovania zapojíme aj svoje cítenie zistíme, že to ani inak byť nemôže.

No a reinkarnácia, alebo opätovný príchod duše do pozemského tela, je len logickým pokračovaním zákonitosti karmy, pretože reťazenie príčin a dôsledkov nekončí našou smrťou. Pokračuje aj po nej na druhom svete, čiže v jemnejšej úrovni bytia. A to, či po smrti pôjdeme do úrovní svetlých, alebo temných, bude vždy len zákonitým dôsledkom toho, ako sme na zemi žili, čo v podstate uznáva aj kresťanstvo.

Kto sa po smrti dostane do svetlejších úrovní, môže sa ďalej rozvíjať v nastúpenej ceste dobra, a napokon môže vojsť do večného kráľovstva nebeského.

Kto sa však nedostane do svetlejších úrovní, nie je hneď zatratený, ale stále má možnosť sa rozvíjať a smerovať k Svetlu. A okrem toho dostáva ešte aj možnosť opätovného pozemského vtelenia jeho duše naspäť do fyzickej úrovne, aby sa mohol práve tu na zemi výrazným spôsobom posunúť duchovne vpred. A aby sa po svojej ďalšej fyzickej smrti už mohol dostať do svetlejších úrovní, a napokon až do kráľovstva nebeského.

V Biblii sú zaznamenané slová, ktoré povedal Hospodin o Márii: „Poznal som ju skôr, ako sa narodila“. Nie len osobnosť Márie, ale osobnosť každého z nás so všetkými jej kladmi a zápormi je sformovaná už dávno pred našim narodením. A každé naše pozemské zrodenie je len dôsledkom toho, aká táto naša osobnosť je. Je dôsledkom dokonalej a zákonitej príčinnosti, prostredníctvom ktorej sa rodíme presne do takej rodiny, do takého národa, do takej sociálnej a spoločenskej situácie, a v takom zdravotnom stave, ktoré sú dôsledkom príčin, určených charakterom našej osobnosti.

A ak sme hovorili o Márii z Nazareta, práve pre charakter jej osobnosti, vnímaný Stvoriteľom dávno pred jej pozemským zrodením a dokonale vyhovujúci Božiemu zámeru, sa stala fyzickou matkou Ježiša Krista, čím bola omilostená spomedzi všetkých ľudí. Neudialo sa tak teda na základe nejakého náhodného výberu, ale jedine na základe konkrétnych osobnostných predpokladov.

Je to prosté, jasné a logické, a dáva to zároveň odpoveď na ľuďmi často kladené otázky typu: Prečo sa niekto narodil v dostatku a iný v chudobe? Prečo sa niekto narodil zdravý a iný chorý? Prečo trpia deti?

To všetko nie sú nijaké náhody! Nie je to nijaká ľubovôľa Hospodina! To všetko sú zákonité deje na báze príčiny a dôsledku, a v nich sa absolútne dokonalým spôsobom naplňuje veľká a univerzálna Spravodlivosť Najvyššieho.

Naše stvorenie nie je stvorením náhod! Je stvorením zákonitého diania a každému z nás sa v ňom dostáva presne toho, čo si zaslúži. A vo stvorení ako celku, čiže v jeho materiálnej i jemnej úrovni, sa tiež naplňuje dokonalá Spravodlivosť Najvyššieho. A preto každý nevedomý, ktorý si na zemi prispôsobuje spravodlivosť podľa seba a koná nespravodlivo, na to tvrdo doplatí, pretože vo svojich obmedzených kalkuláciách berie do úvahy len pozemskú úroveň.

Je nesmiernou chybou kresťanstva, že odmieta akceptovať všetky tieto skutočnosti. Je nesmiernou chybou kresťanstva, že stojí na pozíciach cirkevného koncilu z roku 553, ktorý vymazal princíp reinkarnácie a karmy z kresťanskej duchovnosti v domnení, že táto zákonitosť tým prestane existovať. Nie je to však nič iného, ako smiešna a naivná snaha ľudí opravovať fungovanie univerza, v ktorom sa dokonalým spôsobom samočinne naplňuje Voľa a Spravodlivosť Stvoriteľa.

Preto konečne precitni človeče, a v nádhernom, dokonalom stvorení nášho Pána neži ako slepý a nevedomý.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Sep 21, 2020 5:27 pm

O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách

Je treba si priznať, že sami na seba sa pozeráme vždy oveľa zhovievavejšie, ako na iných. Že sa vždy vnímame v lepšom svetle a máme tendenciu ospravedlniť u seba to, čo by sme neospravedlnili u iných. Že si prispôsobujeme realitu tak, ako nám to osobne najlepšie vyhovuje. Ješitnosť, samoľúbosť a domýšľavosť tvoria určitú prirodzenú súčasť nášho ega. A nie len nášho ega, ale aj ega iných ľudí! Ega celého ľudstva!

Ak si však ľudia nie sú tejto vlastnej tendencie vedomí, ak si to nepriznávajú, ak s tým nebojujú, absolútne tomu prepadajú a stávajú obeťami svojej ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti. Nimi ovládaný jedinec už potom nie je schopný vnímať skutočnú realitu, pretože ju vidí akoby v krivom zrkadle. Preto dotyčný nežije v realite pravej, ale v realite nepravej a skrivenej, prispôsobenej svojmu vlastnému pokriveniu. A to je cesta do skazy a do nešťastia.

Ale aby sme len neteoretizovali, pozrime sa, čo tento stav spôsobil v dejinách a čo spôsobuje v súčasnosti.

Už v dobe príchodu Ježiša Krista boli ľudia tak výrazne postihnutí ješitnosťou, domýšľavosťou, samoľúbosťou a s nimi spojenou pýchou, že ani Kristus, prichádzajúci priamo od Stvoriteľa, nedokázal splniť ich nároky. Nedokázal splniť ich požiadavky na to, ako má očakávaný Mesiáš vyzerať, čo má robiť a čo má hovoriť. Ľudia žili v tomto smere vo svojich vlastných predstavách a neboli schopní vnímať realitu takú, aká v skutočnosti bola. A pretože sa Kristus, ako pravý Mesiáš, nezhodoval s ich vlastnou predstavou Mesiáša, zavraždili ho! Vražda Syna Stvoriteľa bola dôsledkom ľudskej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a nimi vytvorených predstáv a nárokov na Spasiteľa, ktoré nebol schopný naplniť ani samotný Spasiteľ. Takúto, samoľúbo vysokú mienku, má o sebe ľudstvo!

Ale pôsobenie skazonosnej ješitnosti neskončilo ani po smrti Krista! Naopak, plne sa prejavilo aj u jeho vlastných stúpencov a nasledovníkov! Tí totiž chceli tiež vidieť Krista iného, než v skutočnosti bol. Chceli v ňom vidieť zázračnú bytosť, stojacu nad prírodnými zákonmi. Nechceli v ňom vidieť obyčajného človeka, ktorý sa narodil na zemi ako človek, žil a pôsobil ako človek a ako človek aj zomrel. Ľudia nechceli prijať, že práve v tomto spočívala obrovská obeť Božieho Syna, ktorý vstúpil dobrovoľne do fyzického tela, a tým sa dobrovoľne podrobil všetkým fyzikálnym a prírodným zákonom, vládnucim na zemi.

Stúpenci a nasledovníci Krista boli postihnutí ješitnosťou do takej miery, že odmietli považovať poslanie Spasiteľa za splnené tým, že nám priniesol Slovo Pána. Že od svojho nebeského Otca priniesol Slovo Pravdy, aby nám v ňom ukázal, ako máme žiť, čo máme robiť a ako máme myslieť, aby sme mohli dôjsť k spáse. Aby sme mohli dospieť k mieru plnému životu na zemi, a po svojom odchode zo zeme do kráľovstva nebeského.

Ľudská ješitnosť potrebovala niečo viac! A preto urobila z vraždy Mesiáša na kríži čosi úplne iné, než to v skutočnosti bolo. Zo surovej vraždy Syna Stvoriteľa, ktorá bola reálnym odmietnutím osoby a učenia Ježiša Krista, urobila plánovaný akt spásy. Zo vzbury voči Stvoriteľovi a z vraždy jeho Syna urobila ľudská ješitnosť Boží zámer, prostredníctvom ktorého boli samoľúbi a domýšľaví pozemskí ľudia spasení. Takáto, ich ješitnosti dokonale vyhovujúca, nepochopiteľná obeť Krista im bola oveľa bližšia, ako skutočná, prostá a jednoduchá pravda, že človek môže byť spasený iba tým, že jedná a myslí v súlade s učením Božieho Syna. Takýmto katastrofálnym spôsobom kriví ľudská ješitnosť vnímanie skutočnej reality!

A poďme ďalej a priblížme sa trochu viac k našej súčasnosti. V evanjeliách je zaznamenané, že učeníci mnohokrát správne nechápali, čo im Ježiš hovoril, nad čím si on často povzdychol: „Ešte aj vy ma nechápete?“ A preto tiež často učeníkom v ústraní vykladal správny význam svojich slov.

Avšak Kristus videl, že ich nechápavosť je následkom ich duchovnej nezrelosti, a tá je zase následkom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva. Kvôli tomu nemohol Pán ľuďom zvestovať všetko, čo im zvestovať chcel. Preto povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

Ježiš teda zasľúbil a zvestoval príchod pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý príde v dobe, kedy bude ľudstvo natoľko duchovne zrelé, že bude môcť pochopiť plnú Pravdu.

A toto zasľúbenie sa stalo realitou, pretože Duch Pravdy naozaj prišiel a ukázal svetu čo je hriech a čo sú nespočetné ľudské omyly a polopravdy. Ukázal im čo je spravodlivosť, čo súd a prečo súd prichádza. Sprostredkoval im celú Pravdu v jej komplexnosti a celistvosti.

Avšak aj Duch Pravdy a jeho dielo narazilo na zemi na starú známu ľudskú ješitnosť, domýšľavosť a samoľúbosť, ktoré chcú všetko vedieť lepšie, a ktoré ignorovali Posolstvo Ducha Pravdy práve pre svoju neschopnosť vnímať realitu takú, aká je, pretože nekorešponduje s ich vlastnými, ješitnými predstavami o realite. A preto bolo dielo Ducha Pravdy a jeho osoba podrobené morálnej vražde a odsúdeniu.

A teraz sa dostávame už k našej najaktuálnejšej súčasnosti. Dostávame sa k žatve, k ovociu a k dôsledkom, ktorý takýto prístup ľudí k Posolstvám zo Svetla nevyhnutne prináša. Ľudstvu prichádza účet za vraždu Syna Božieho! Prichádza mu účet za morálnu vraždu Ducha Pravdy a ignorovanie jeho Posolstva! Prichádza mu účet za život, odtrhnutý od Vôle Najvyššieho, manifestovanej v Ježišovom Slove a v Posolstve Ducha Pravdy! Preto sa ľudstvo dostáva do fázy, kedy naň začínajú dopadať najrozličnejšie údery, ktorých účelom je otriasť jeho ješitnosťou, domýšľavosťou, samoľúbosťou a pýchou, aby sa konečne zbavilo tohoto pokrivenia duše a mysle, a začalo sa pozerať na realitu jasným zrakom.

Prvá svetová vojna a druhá svetová vojna boli apokalyptické svetové vojnové konflikty, aké naša civilizácia dovtedy nepoznala. Čoraz viacej sa množia prírodné katastrofy a prírodné anomálie. Hromadia sa najrozličnejšie predpovede apokalyptického diania, ktorému má byť naša civilizácia vystavená.

Ale mnohí, v snahe zľahčovať tieto skutočnosti hovoria, že všetko toto tu už predsa bolo, že sa nič mimoriadneho nedeje, a že sa všetko len v rôznych obmenách stále opakuje.

Áno, všetko už síce bolo, ale nikdy nie tak zhustené a skoncentrované, ako v súčasnosti. Ja osobne si napríklad spomínam na minulé leto, kedy panovali extrémne horúčavy. V rozhlase vtedy každých pár po sebe idúcich dní hovorili, že boli zaznamenané teplotné rekordy, najvyššie od začiatku meraní, čiže najvyššie za sto rokov. Avšak tieto rekordy, aj v rôznych iných oblastiach prírodného diania, už neprichádzajú raz za sto rokov ako v minulosti, ale prichádzajú v rozpätí niekoľkých rokov, alebo dokonca mesiacov, či týždňov. V rozpätí niekoľkých rokov prichádza sto ročná, alebo tisícročná voda, alebo enormné horúčavy a podobne.

Áno, všetko toto tu už bolo, ale nie je možné si nevšimnúť, ako sa to všetko v dnešnej dobe neuveriteľne časovo zhusťuje.

A všetkým slepým, hluchým a pochybovačným mohla už dávno otvoriť oči rana, ktorú zasadil nášmu svetu koronavírus. Udrelo to ako blesk z jasného neba a dokonale to otriaslo celou našou civilizáciou. Milióny ľudí boli vytrhnuté z bežného fungovania a zahnané do karantény, aby premýšľali o tom, čo sa to vlastne deje a k čomu to smeruje. Aby v tom všetkom spoznali výstražne zdvihnutý prst Boží! Aby v tom spoznali jeho zásah, ktorý ich má prebudiť z ich ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti! Zásah, ktorý ich má prebudiť z ich smrteľného duchovného spánku, aby ešte včas nastúpili cestu k vlastnému hodnotovému obratu, a aby sa duchovne obrodili. Aby utrpenie, bolesť a smrť, ktoré v súčasnej koronavírusovej kríze postihli desaťtisíce, napokon nemuseli prísť až k nim samotným, a ľadovo chladnou ruku ich zovrieť okolo ich vlastného krku.

Svetové dianie dosahuje bodu smrteľnej vážnosti a Stvoriteľ chce, aby táto vážnosť bola ľuďmi poznaná! Stvoriteľ chce, aby už ľudia konečne duchovne precitli, a aby s najhlbšou vážnosťou siahli po Slove Ježiša Krista a po Posolstve Grálu od Ducha Pravdy, a svojim životom a myslením ich premenili v čin. Lebo Stvoriteľ chce mať už konečne na tejto planéte skutočné, pravé, duchovné ľudstvo, a nie tú paródiu na ľudstvo, blúdiace v ateizme, materializme a v najrozličnejších dogmatických omyloch, ktoré tu živorilo doposiaľ a ničilo všetko okolo seba.

Varujme sa preto ako smrteľného jedu všetkej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a pýchy, ktoré sú hlboko zakorenené v našich dušiach, a ktoré nám umožňujú žiť v klamlivej realite. Ale len dovtedy, kým napokon na nás s plnou váhou nedopadne skutočná realita Ducha s jej železnou Spravodlivosťou, a ako duchovne mŕtvych, a preto vo stvorení nepotrebných, nás definitívne zničí.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Sep 28, 2020 6:59 pm

Moderné ľudstvo spí a sníva svoj sen o materializme! Prebuďme sa!


Dávne indické náboženské systémy hovoria o svete materiálnom, o svete hmoty, ako o svete ilúzie. Vyjadrujú ho pojmom „májá“, čiže ilúzia. Starí Toltékovia o ňom zase hovoria ako o hustom dyme, ktorý nám bráni poznať skutočnú realitu.

Ak sa moderný človek stretne s takouto kategorizáciou prirodzene nesúhlasí, pretože pre neho, ani pre ľudí okolo neho, nie je svet žiadnou ilúziou, ani žiadnym dymom. Naopak, je absolútne reálnym, ba dokonca až bolestne hmatateľným. Veď ak predsa narazíte do hrany stola, alebo do nejakej inej veci, bolestne vás to zraní a vy si na vlastnej koži uvedomíte, že hmota nie je je žiadna ilúzia, ani žiaden dym, ale až príliš hmatateľná realita, ktorá nás každodenne presviedča o svojej reálnosti.

Z tohto dôvodu sa materialisti pozerajú s odmietaním na všetky podobné náboženské tvrdenia a považujú ich za nereálne blúznenie. Podľa nich sú práve ony ilúziou a dymom, prostredníctvom ktorého duchovne vyšinutí ľudia spochybňujú reálnosť toho, čo je ako jediné reálne a skutočné. A to je hmota!

A tým pádom sú materialisti s náboženstvami veľmi rýchlo hotoví. Je to pre nich len blud, ktorým sa nemá zmysel vôbec zaoberať.

Ako je to však v skutočnosti? Kto má pravdu? Skúsme sa trochu hlbšie pozrieť na tieto zaujímavé a zásadné otázky.

Materiálny svet nie je naozaj nijakou ilúziou. Je úplne reálny. Ale pozor! Nie je to jediná realita tak, ako sa domnievajú materialisti. Okrem neho totiž existuje aj niečo iné. Okrem reality materiálnej existuje aj realita nemateriálna, alebo inak povedané, realita Ducha.

Poznanie komplexnej pravdy bytia a poznanie skutočnej reality, ktorá nás obklopuje, spočíva v uvedomení si existencie dvoch svetov. V uvedomení si sveta hmoty a sveta ducha.

No a práve človek, žijúci na zemi, v sebe spája tieto dve reality. Jeho telo, jeho myseľ, jeho emócie, jeho duša a jeho duševné hnutia, to všetko je hmotného charakteru. Nech už ide o hmotu najhrubšiu v prípade jeho tela, alebo celého fyzického sveta, alebo o hmotu jemnejšiu v prípade jeho mysle, jeho emócií a jeho duševných hnutí.

Okrem toho však človek v sebe nesie aj najhlbšiu podstatu bytia, ktorá je duchovná. A tá sa v nás prejavuje čistými citmi.

Citové prežívanie má v sebe každý človek, a práve ono je realitou ducha! A práve preto môžeme realitu Ducha vnímať jedine prostredníctvom čistých citových hnutí. Jedine tak sa k nej môžeme priblížiť, chápať ju a vnímať ju.

Pre porozumenie toho, čo bolo povedané, sa skúsme hlbšie zamyslieť na tvrdením, že Boh je Láska. Čo je však láska? Láska je predsa cit! Je to hlboké citové prežívanie, čo znamená, že k Láske Božej, a s ním stotožnenej Pravde Ducha, sa je možné približovať jedine prostredníctvom citu. Jedine prostredníctvom hlbokého citového prežívania, ktoré k nám k nej môže otvoriť bránu.

Aj ľudská láska je podobného druhu. Nikto ju nikdy nevidel, nezvážil a neohmatal. Každý ju však môže cítiť. A ak ju cíti, prežíva šťastie. Ak ju ale necíti a nikdy necítil, je vnútorne vyprahnutý, citovo prázdny, a tým pádom nešťastný a nenaplnený. Láska, nech už ku komukoľvek je tým, čo napĺňa náš život a dáva mu pravú, najhlbšiu hodnotu. Láska je však cit a to znamená, že v jej čistej podobe je vždy prejavom ducha.

Zásadnou chybou však je, že ľudia uviazli len v materiálnej realite. Že uviazli len v realite vlastného tela, vlastnej mysle, vlastných emócií a vlastných duševných hnutí, považujúc túto hrubú, alebo jemnejšiu hmotnosť za to jediné, čo reálne existuje. Tým ale zúžili komplexnosť materiálno duchovného bytia jedine na jeho materiálny rozmer. Celé bytie zúžili len na matériu. Ju považujú za to jediné, čo existuje.

A samojedinosť matérie povýšili na božstvo a na akúsi modlu, ktorej sa klaňajú. Matéria, spojená s ich fyzickou existenciou a hmotným svetom okolo nich, sa pre nich stala všetkým. Na základe tohto presvedčenia žijú a myslia. Toto presvedčenie určuje ich hodnoty, ich ciele i to, čo považujú za zmysel života. A zmysel života vidia len v rámci svojej fyzickej existencie, čiže v tom, ako sú si schopní kvalitne a intenzívne fyzicky užiť života.

Na základe presvedčenia o absolútnej samojedinosti hmoty vzniklo takmer všetko, čo vytvoril súčasný moderný svet. Toto je základná platforma spôsobu jeho myslenia. Približne deväťdesiat percent všetkého duševného bohatstva ľudstva stojí na tomto základe. Všetky odvetvia našej činnosti sú tým preniknuté. Či už filozofia, matematika, fyzika, technika, literatúra, film, divadlo, politika, spoločenské aktivity, alebo verejný a osobný život. Všetko toto je v súčasnosti postavené na presvedčení a vychádzajúce z presvedčenia, že materiálne bytie je tým jediným, čo existuje a čo má hodnotu. Na tomto základe a v tomto presvedčení sa všetko okolo nás odohráva, a na základe toho fungujú i životy jednotlivcov. Jednoducho povedané, ľudstvo žije v akomsi sebou samým vytvorenom sne samojedinosti matérie. Na tejto báze usporiadalo celú svoju existenciu, a na tejto báze je utváraná samotná štruktúra a spôsob jeho myslenia.

A práve tento myšlienkový a duševný svet ľudí, postavený na presvedčení samojedinosti existencie hmotného sveta je ilúziou, v ktorej ľudstvo uviazlo a žije. To je tá „májá“, čiže ilúzia, o ktorej hovoria staré indické texty. To je tá hustá dymová clona, pre ktorú nevidíme skutočnosť tak, ako o tom hovoria starí Toltékovia.

Ilúzia a dym nie je teda hmota samotná, ako sa povrchne a prvoplánovo domnievajú materialisti. Ilúziou, nešťastím, dymom a kliatbou je všetko duševné bohatstvo ľudstva, postavené na falošnom základe, že hmotný svet je tým jediným, čo existuje. V tomto sne a v tejto ilúzii žije súčasný materialistický svet! Je to však len úbohá ilúzia, ním samým vytvorená a odtrhnutá od skutočnej reality. Od reality bytia, ktoré v sebe zahrnuje ako materiálnu skutočnosť, tak i skutočnosť Ducha.

Preto milióny ľudí na našej planéte prežívajú svoje životy v ilúzii a v hustom dyme, na nesprávnom základe postaveného, myšlienkového a duševného sveta, ktorý im zastiera pohľad na skutočnú pravdu bytia. Ktorý im znemožňuje pochopiť, že za pravdou matérie sa skrýva pravda Ducha.

O tejto pravde Ducha hovoria všetky náboženské systémy. Na ňu sa snažia poukázať a na ňu sa snažia upozorniť, aby sme sa konečne prebudili z nášho sna a z našej ilúzie. Aby nám hustý dym namáhavo nazhromaždeného duševného balastu ľudstva donekonečna nezastieral výhľad na komplexnú pravdu bytia, spočívajúcu v jej materiálno duchovnom rozmere.

A úplne prvým krokom k tomu, aby sme konečne spoznali komplexnú realitu a prekonali ilúziu, v ktorej v súčasnosti žijeme, je si vôbec vnútorne pripustiť možnosť existencie reality Ducha. Toto je totiž niečo, čo si vnútorne materialisti ani len nedokážu pripustiť, pretože sú tak hlboko ponorení do svojej ilúzie.

Ak ale dokážu pripustiť, že to môže byť len ilúzia a začnú si vnútorne uvedomovať, že by všetko mohlo byť inak, už len pripustenie tejto možnosti a vnútorná práca s ňou im môže sprístupniť cestu k prehliadnutiu doterajšej, ich osobnosť obmedzujúcej ilúzie, aby sa im v ich vnútri začala postupne vynárať večná, žiarivá a mieru plná realita Ducha. Realita Ducha, ktorá tu vždy bola a vždy bude! Iba my sami sme svojim iluzórnym presvedčením o jej neexistencii stratili možnosť dostať sa k nej, spojiť sa s ňou a byť konečne šťastnými a naplnenými.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Okt 05, 2020 5:15 pm

Čím si židia zaslúžili svoju výlučnosť, ktorú však stratili?

Židovský národ sa stal v dávnych dobách národom povolaným. Povolaným spomedzi všetkých národov sveta. Stal sa duchovne povolaným. Ale žiaľ, nakoniec nesplnil to, k čomu bolo povolaný. Stalo sa tak presne v zmysle slov: je veľa povolaných, ale len málo vyvolených. Vyvolení sú totiž tí, ktorí dokázali aj skutočne reálne naplniť svoje povolanie k niečomu veľkému. To ale židia nedokázali.

Poďme však pekne po poriadku a ukážme si, prečo mal židovský národ v minulosti takéto výsadné postavenie. Jeho výnimočnosť spočívala v napojení smerom nahor. Alebo ešte výstižnejšie vyjadrené, vo výške napojenia smerom nahor.

Nad našim hmotným a fyzickým svetom sa totiž nachádza viacero jemnejších úrovní, alebo svetov. Bezprostredne nad najhrubšou hmotnosťou, v ktorej v súčasnosti žijeme, existuje druhý svet. Ide o úroveň hmoty jemnejšej, než je tá naša fyzická. Tam odchádzajú duše ľudí po smrti, čiže po odložení fyzického tela.

Smrťou sa naša duša vyzlieka z tela ako zo šiat a nahá, obnažená, to jest taká, aká v skutočnosti je, odchádza na druhý svet do jemnohmotnej úrovne, kde je zaradená presne podľa svojej hodnoty. Kvalitné, čiže pozitívne, cnostné a ušľachtilé ľudské duše sú zaradené do vysokých jemnohmotných úrovní a nekvalitné, čiže negatívne, necnostné a neušľachtilé ľudské duše sú zaradené do nízkych jemnohmotných úrovní. Tieto úrovne pomenovali súhrnne všetky náboženstvá veľmi výstižnými a jednoduchými pojmami: nebo a peklo.

Nad druhým svetom, čiže nad úrovňou jemnohmonosti, sa však nachádza ďalšia, ešte jemnejšia úroveň. Ide o úroveň kráľovstva nebeského. Táto úroveň má mnoho pomenovaní, ako trebárs ríša Ducha, indické Védy ju nazývajú úrovňou poznania a Budha ju nazval nirvánou. Nazýva sa tiež večnosťou, ríšou Svetla a podobne. Do nej odchádzajú maximálne zdokonalené ľudské duše, ktoré dozreli k svojej dokonalosti vo vysokých úrovniach jemnohmotnosti, aby potom, po opustení hmotnosti, ďalej pokračovali vo večnom, radostnom a tvorivom bytí.

Dosiahnutie tejto méty je skutočným zmyslom života každého z nás. Je tým jediným na čom naozaj záleží. Každý iný, ľuďmi vymyslený "zmysel života" je len ich vlastnou predstavou, za ktorou sa ženú, a kvôli ktorej strácajú drahocenný čas, určený na dosiahnutie a naplnenie skutočného zmyslu nášho bytia, spočívajúcom v dosiahnutí večného kráľovstva nebeského.

Ale to stále ešte nie je všetko, pretože nad úrovňou kráľovstva nebeského sa nachádza ešte jemnejšia úroveň. Je to božská ríša. Ide o nesmierne rozľahlú a vznešenú úroveň, do ktorej však už nemá prístup žiadna ľudská osobnosť, pretože človek je bytosť duchovná, a jeho miesto je vymedzené iba v hraniciach duchovnej ríše. No a nad božskou ríšou sa nachádza Stvoriteľ samotný.

Takto to vyzerá z pohľadu zo zeme smerom nahor. Nad pozemskou úrovňou máme teda úroveň jemnej hmotnosti s peklom a nebom, nad ňou úroveň večného kráľovstva nebeského, nad ňou božskú ríšu a nad ňou Stvoriteľa. Toto všetko sa nachádza nad nami, obrazne vyjadrené, nad našimi hlavami. My sme teraz na zemi ako na dne oceána, ale keď naša duša odloží fyzické telo a začne stúpať nahor, pochopí, spozná a uvedomí si existenciu všetkých týchto úrovní.

Avšak len vtedy, keď je cnostná a môže naozaj stúpať, pretože keď nie je cnostná, zostane uväznená a nevedomá v nízkych úrovniach jemnej hmotnosti.

Všetko toto je nutné poznať, aby sme pochopili, v čom spočívala výnimočnosť židovského národa. A ona spočívala, ako už bolo v úvode naznačené, vo výške napojenia smerom nahor.

Indické védy a budhizmus mali napojenie do úrovne Svetla poznania, do nirvány, ako to oni nazývajú, čiže do úrovne večnej ríše Ducha a do kráľovstva nebeského. Je to úroveň vznešená a vysoká, predstavujúca vrchol všetkého, čo môže človek pri svojom maximálnom duchovnom zdokonalení dosiahnuť. Ak sa človek dokáže skrze svoj cnostný pozemský život vnútorne spojiť s touto úrovňou a s bytosťami tam žijúcimi, môže odtiaľ čerpať všetko, čo duchovne potrebuje, aby správnym spôsobom stúpal vo svojom vývoji nahor, a po odložení svojho fyzického tela mohol vstúpiť do tejto úrovne. To je prípad Budhu a mnohých iných indických védskych majstrov, jogínov, alebo takzvaných „svätcov“. Ich učenie bolo čerpané z večnej ríše Ducha a pozemským ľuďom ukazovalo cestu, ako sa do tejto ríše dostať. V tomto sa skrýva veľkosť a vznešenosť indickej duchovnosti.

Výnimočnosť židovského národa však spočívala v jeho oveľa vyššom napojení. V napojení priamo na Stvoriteľa a Tvorcu všetkého. V napojení na Hospodina, Pána svetov a zástupov. Spočívala v pochopení, že jedine On je tým Najvyšším, čo vôbec jestvuje. Aj hoci v tom čase, alebo už dávno pred tým existovala v Indii prepracovaná filozofia Véd, vnútorné zrenie židovského národa dokázalo nájsť napojenie až k samotnému Stvoriteľovi.

Treba však povedať, že mnohé národy sveta mali tušenie o existencii jediného Stvoriteľa, a ich tušenie bolo viac alebo menej jasné, avšak v tom čase dokázal jedine židovský národ vstúpiť do priameho vnútorného kontaktu s Najvyšším.

Kontakt so Stvoriteľom a vzťah k nemu! To bolo v tých časoch na zemi niečo nevídané! A práve preto sa stal židovský národ povolaným spomedzi všetkých národov.

Keď sa Ježiša pýtali, čo je pre život človeka na zemi najdôležitejšie, hovoril o dvoch veciach. Na prvom mieste spomenul lásku k Stvoriteľovi a na druhom mieste lásku k blížnemu. Hovoril o tom, že sa máme naučiť milovať svojho Pána celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. Hovoril o ňom ako o našom veľkom spoločnom Otcovi nebeskom, ku ktorému máme s dôverou vnútorne vzhliadať. Všetko toto hovorí o budovaní úzkeho vzťahu duše človeka k jedinému Stvoriteľovi, tróniacemu vysoko nad všetkými svetmi a úrovňami. O budovaní lásky k Nemu. Takéto niečo nenájdete vo východných náboženstvách, zatiaľ čo budovanie vzťahu k Hospodinovi a hľadanie lásky k Nemu je podstatou Starého i Nového Zákona.

No a práve pre túto svojou výšku napojenia smerom nahor boli židia povolaní k veľkým veciam. Boli povolaní k duchovnému vedeniu civilizácie. Svoju veľkú úlohu však mohli naplniť jedine prostredníctvom skromnosti a pokory, a nie prostredníctvom ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti, ktoré sú tak veľmi rozšírené medzi všetkými ľuďmi našej planéty.

Ich ješitnosť im znemožnila poznať Mesiáša, a ich domýšľavosť a samoľúbosť ho dohnala k smrti na kríži. Židovský národ tragicky zlyhal, pretože práve pod vedením Ježiša Krista a jeho Slova sa mal stať národom, ktorý sa z národa povolaného stane národom vyvoleným. Ktorý svojim životom podľa učenia Ježiša Krista ukáže všetkým národom sveta vzor toho, ako majú žiť ľudia správne na zemi.

V tomto všetkom židovský národ sklamal, avšak paradoxne, napriek tomu sa domnieva, že jeho výlučnosť stále trvá. Pyšne ľpie na svojej výlučnosti a na svojej dávnej povolanosti, ktorá je však už absolútne neaktuálna.

Smutným svedectvom jeho omylu, spočívajúcim v zámene duchovného vodcovstva civilizácie za vodcovstvo materiálne sú „Protokoly Sionských mudrcov“. V nich sa dopodrobna píše, ako dosiahnuť reálnej nadvlády židovstva nad svetom. A i keď mnohí tvrdia, že „Protokoly Sionských mudrcov“ sú podvrh, zarážajúce je, že mnohé z toho o čom sa v nich píše, sa aj reálne uskutočňuje.

Aj preto nie sú židia v obľube! Svoje obrovské duchovné, mentálne, organizačné, podnikateľské a iné schopnosti totiž nevyužili k šíreniu vlády Svetla, ale naopak, zneužili ich, aby sa oni sami stali vládcami. Preto židia dávno stratili svoje povolanie k veľkým duchovným činom, a toto povolanie prešlo na iný národ, ktorý to tiež neuniesol a zlyhal.

Išlo o národ, ktorý namiesto duchovnej svetovlády usiloval o svetovládu mocenskú, a uvrhol celý svet o nešťastia. Aj v tomto národe bolo totiž živé tušenie o jeho výnimočnosti, ale jeho výnimočnosť nebola zrealizovaná správnym, čiže duchovným spôsobom, ale nesprávnym snažením o ovládnutie a podmanenie si celého sveta. Ale to je už úplne iná téma.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Okt 12, 2020 4:38 pm

Najdôležitejšia vec pri koronavírusových opatreniach chýba!


Keď v minulých dobách čelili naši predkovia pandémiám veľkého rozsahu, pristupovali k ním úplne iným spôsobom, než my dnes. Videli v nich totiž v prvom rade podnet k pokániu. Videli v nich výstražne zdvihnutý prst Boží, upozorňujúci ich na to, že robia niečo zle. Že žijú nesprávne a že to treba zmeniť.

Každé pokánie však začína sebareflexiou. Sebareflexiou vo vzťahu k tomu, čo robíme zle z hľadiska mravnosti, morálky a duchovných zákonitostí. Naši predkovia sa snažili v prvom rade poznať práve toto! Práve v tomto sa snažili zjednať nápravu! To bolo ich „proti krízové“ opatrenie číslo jeden!

My sa síce tiež pýtame, čo sme urobili zle, ale nie z hľadiska mravných a duchovných súvislostí, ale len tak, ako vždy z hľadiska materiálneho. Hovorí sa napríklad o čínskych mokrých trhoch a o katastrofálnej hygiene, ktorá tam vládne, ako o možnej príčine vzniku koronavíru Covid-19. Existujú rôzne konšpiračné úvahy, ktoré hovoria že ide o umelo vyrobený vírus, a samozrejme, existujú ešte aj mnohé ďalšie teórie.

Avšak základná otázka, čo robíme zle z hľadiska mravnosti, morálky a rešpektovania duchovných zákonitostí, keď sme nútení niečo podobného prežívať, takáto otázka nikde nezaznieva. Takúto otázku si ľudia dneška vôbec nekladú. Takáto otázka je pre nich bezpredmetná a nemá nijaký význam. Z hľadiska moderného človeka 21. storočia by bolo vyslovene smiešne, keby niečo podobného zaznelo na stretnutiach krízového štábu.

Ale práve táto otázka a odpoveď na ňu je tým najdôležitejším, čo by sme mali vedieť, a čo by malo všade zaznievať. Práve naša sebareflexia vo vzťahu k tomu, čo robíme zle z hľadiska mravnosti, morálky a rešpektovania duchovných zákonitosti vo vzťahu k príčinám vzniku koronavírusovej krízy je tá najzásadnejšia. Práve jej pochopenie a náprava týchto vecí je tým, k čomu sme v skutočnosti krízou tlačení.

Lebo v skutočnosti sa za všetkými možnými a potencionálnymi materiálnymi príčinami skrýva prvotná príčina, ktorou je prekračovanie mravných a duchovných zákonov Toho, bez ktorého Vôle v našom univerze ani len jediný lístoček zo stromu nespadne.

No a my sa teraz pokúsme zo symboliky vonkajšieho diania, súvisiaceho s koronavírusovou krízou vydedukovať a poznať, k čomu konkrétnemu nás jej prostredníctvom tlačí a usmerňuje Vôľa Vyššej Moci.

Skôr ale, než začneme, by sme si mali uvedomiť, že to, čo sa okolo nás deje, nie je vôbec náhodné. Je to vždy zákonité, podliehajúce zákonu príčiny a dôsledku. A vždy to v sebe nesie určitú symboliku.

No a práve reč symboliky predstavuje hlbší rozmer, ktorý zvonka, na základe vonkajších dejov a situácií, preniká do vnútra a poukazuje na vnútorné deje. Jeho cieľom je upozorniť na skryté, vnútorné a skutočné súvislosti vonkajších dejov.

Lebo všetko okolo nás má rozmer vonkajší a viditeľný, ako aj rozmer vnútorný, neviditeľný, ale zásadný. A práve skrytý vnútorný rozmer je tým kľúčovým, čo určuje charakter vonkajších dejov a udalostí. Aký je teda charakter a podstata toho vnútorného, taký je na základe neho charakter i podstata toho vonkajšieho.

Ako sa to prejavuje a čo to znamená v súvislosti s koronavírusom?

Koronavírus kladie na nás všetkých z vonkajšieho hľadiska zvýšené nároky na hygienu a čistou. A to vo forme zvýšenej hygieny rúk, ako aj vo forme ochrany pred zvonka prichádzajúcim rizikom infekcie prostredníctvom nosenia ochrannej rúšky.

Čistota a ochrana! Ak symbolicky zvnútorníme tieto dva podnety, ktoré na nás zvonka kladie koronavírus, dostaneme požiadavku čistoty a ochrany nášho vnútra. To vonkajšie je totiž, ako sme si povedali, odkazom na to vnútorné a je jeho symbolikou. Je odkazom a symbolikou toho vnútorného, o ktoré ide predovšetkým!

A práve to vnútorné máme držať v oveľa väčšej čistote a ochraňovať to pred všetkými negatívnymi vplyvmi. Práve k tomu nás v skutočnosti zvonka smerom dovnútra tlačí koronavírus! To sa nám snaží povedať! To je zámerom a cieľom Vyššej Moci, stojacej za ním!

Ľudská bytosť sa má konečne začať oveľa intenzívnejšie snažiť o čistotu vlastného vnútra a o jeho ochranu pred všetkými zlými, nečistými a negatívnymi vonkajšími vplyvmi. Máme sa už konečne začať viac snažiť o čistotu svojej mysle, o čistou svojich emócií, svojich pohnútok, svojho chcenia, svojej vôle a svojho srdca.

Tlak koronavírusovej krízy nás smeruje k hygiene nášho vnútorného života a k ochrane tejto hygieny, pretože za všetkými jej možnými potencionálnymi materiálnymi príčinami stojí jediná prvotná príčina, spočívajúca vo Vôli Vyššej Moci, ktorá tlačí na ľudstvo, aby sa stalo mravnejším, morálnejším a duchovnejším.

Vonkajšia symbolika koronavírusovej krízy nás smeruje k vnútornej práci na sebe! K životnej nevyhnutnosti vnútornej práce na sebe, spočívajúcej v zachovávaní čistoty nášho vnútra a v trvalej ochrane tejto čistoty! To sa v súčasnosti stáva základnou podmienkou prežitia vo stvorení!

Jedine ten, kto toto pochopí a začne to v sebe aj vnútorne realizovať, jedine ten bude v bezpečí počas súčasnej krízy i počas ďalších udalostí, ktoré budú prichádzať. Len toto môže ľuďom poskytnúť záruku bezpečia! Len vtedy, keď sa budeme snažiť o čistou nášho vnútra a o jeho ochranu pred všetkými nečistými a negatívnymi vplyvmi, len vtedy urobíme pre seba maximum! K tomuto nás tlačí súčasné dianie, o ktorého najvnútornejšom duchovnom rozmere ľudia nič nevedia a nechcú nič vedieť.

Pretože všetky slová, nabádajúce ľudí k duchovnému obrodeniu, čiže k tomu, aby sa stali lepšími, čistejšími, spravodlivejšími a duchovnejšími sa ukázali byť ako kontraproduktívne, nadišiel čas činov. Už nie slová, ale reálne dianie nás bude bolestivo presviedčať a tlačiť k tomu, aby sme sa stali v prvom rade vnútorne, a potom i navonok lepšími, spravodlivejšími a duchovnejšími. A tento tlak udalostí a vonkajšieho diania sa bude stupňovať do takej miery, že ľudia budú donútení vstúpiť do svojho vnútra a urobiť si v ňom konečne poriadok. Urobiť si v ňom poriadok, očistiť ho a už potom trvalo dbať o jeho čistotu a trvalo ju ochraňovať.

Jedine takýto ľudia budú chránení! Ostatní budú nechránení a vydaní všetkému zlému napospas, aj keby mali rúšku dvadsaťštyri hodín denne a úzkostlivo dodržiavali všetky hygienické požiadavky. Budú nechránení, pretože nechceli pochopiť, že v konečnom dôsledku a v prvom rade ide predovšetkým o hygienu a čistotu ich vnútra a o jej ochranu. Ide o čistou ich mysle, čistotu ich chcenia, ich vôle, ich pohnútok, ich prianí, ich emócií a ich cítenia. Ak toto nemajú sú nečistí tak, ako keby si vôbec nikdy neumývali ruky a nenosili žiadnu ochrannú rúšku. A preto si ich to nečisté nakoniec nájde a zničí ich.

Len ten, kto usiluje o čistotu a ušľachtilosť vlastného vnútra a snaží sa ju trvalo chrániť, len ten môže ochrániť svoje bytie pred skazou. Kto ale takéto úsilie nevyvinie, ten vo veľkom začínajúcom očistnom procese nášho stvorenia svoje bytie nezachráni, pretože jeho vnútorná nečistota ho nakoniec doženie do nešťastia.

Aby k tomu nemuselo dôjsť, treba mať nestále na pamäti toto zásadné ponaučenie: Udržujte krb svojich myšlienok čistý, lebo jedine to je cesta k mieru a k šťastiu.

To ale znamená, že ak krb svojich myšlienok z akýchkoľvek dôvodov čistý mať nebudeme, pôjdeme cestou katastrof a nešťastí.

Ak teda koronavírusovú krízu aj jej tlak smerom zvonka dovnútra správne pochopíme, a vnútorne zrealizujeme, môže sa nám stať cestou k mieru a šťastiu. Ak však jej tlak vnútorne správne nepochopíme a nezrealizujeme, stane sa nám cestou k nešťastiu a skaze.

Záver: Popri všetkých hygienických opatreniach myslite aj na čistotu vlastného vnútra.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Okt 19, 2020 6:33 pm

Vietor! Stojí za ním neznáma inteligencia, zabezpečujúca fungovanie sveta!


Žijeme vo svete, ktorý je oveľa fascinujúcejší, než sa nazdávame. Za jeho normálnym, prostým a nenápadným chodom sa pre nás doposiaľ skrývajú neuveriteľné a nepoznané záhady. Skrývajú sa za tým, čo nazývame prírodou a prirodzenosťou. Ale pretože ľudia čoraz viacej strácajú spojenie s prírodou a prirodzenosťou, a orientujú sa iba na techniku a elektroniku, rýchlo strácajú aj tú schopnosť porozumenia tejto oblasti, ktorú nadobudli a vlastnili naši predkovia. Dnes sa nám preto zdá ich minulé poznanie niečím bájnym, vymysleným a rozprávkovým.

Je paradoxné, že človek chce odhaľovať tajomstvá vesmíru a iných planét, zatiaľ čo prechádza absolútne bez pochopenia okolo tajomstiev, ktoré ho obklopujú v jeho bezprostrednej blízkosti, a ktoré každodenne utvárajú a formujú prírodné dianie okolo neho. A takto je tomu aj s inteligenciu vetra, o ktorej budeme bližšie hovoriť.

Aby sme ale vôbec pochopili, o čom je vlastne reč, s vysvetľovaním bude treba začať úplne od začiatku.

Existuje Stvoriteľ, ktorý je najvyššou Inteligenciou. Je Inteligenciou stvoriteľskou. No a táto, nám nepochopiteľná Inteligencia, existujúca od večnosti do večnosti, sa rozhodla tvoriť a vytvoriť stvorenie. Stvorenie, čiže obrovský priestor pre život biliónov najrozličnejších vedomých bytostí.

Najvyššia Inteligencia Božia však nestvorila a nesformovala stvorenie sama a bezprostredne, ale stvorila najskôr nižší druh inteligencie. Stvorila inteligenciu výkonnú, aby táto, na Boží príkaz a podľa jeho Vôle, začala sama vytvárať, formovať a budovať stvorenie. No a práve tvorivá práca výkonnej inteligencie stojí za všetkým, čo vo stvorení vzniklo a jestvuje.

Výkonná inteligencia sformovala rôzne úrovne stvorenia. I našu hmotnú a materiálnu úroveň, a to od jej prvopočiatku až do súčasnosti. Hmotnosť formovala z drobných prachových častíc, ktoré postupne koncentrovala do väčších celkov, a z nich vytvárala planéty prostredníctvom gravitácie.

Výkonná inteligencia potom formovala povrch planét, a medzi nimi aj našu planétu. Postupne na nej pripravovala podmienky pre život tak, ako pripravuje roľník pôdu pre výsadbu. A keď bolo všetko pripravené, zasadila prírodná výkonná inteligencia do tejto pôdy semená života, o ktoré sa starala a smerovala ich vo vývoji od najjednoduchších foriem života až k tým najzložitejším. Až nakoniec bol prírodný život na našej planéte pripravený prijať semená ľudského ducha. A výkonná prírodná inteligencia napomáhala aj ich rastu tak, ako sa dobrý záhradník stará o rastliny vo svojej záhrade.

No a ľudský rod na úsvite vekov, vo svojej jednoduchosti a prirodzenosti, bol schopný vnímať výkonnú inteligenciu, stojacu za prírodným dianím. Dávni ľudia vnímali inteligenciu, stojacu za správou vôd. Vnímali prírodnú výkonnú inteligenciu, stojacu za správou rastlín a stromov. Vnímali prírodnú výkonnú inteligenciu, stojacu za správou živlu ohňa, zeme, vetra a tak ďalej. A tejto prírodnej výkonnej inteligencii, stojacej za správou rôznych druhov prírodného diania, dali konkrétne mená a nazvali ju „bohmi“, i keď mnohé dávne civilizácie už tušili, že je to len výkonná sila, stojaca v službách najvyššej Božej Inteligencie.

Mnohým sa to bude zdať neuveriteľné, ale dokonca aj v evanjeliách sa nachádza zmienka o tom, že všetko v našom stvorení funguje práve takýmto spôsobom. Hovorí sa o tom v príbehu o Ježišovi, ktorý sa plavil so svojimi učeníkmi v loďke po mori a zaspal. Zrazu zadul silný vietor a začali sa vzdúvať veľké vlny až hrozilo, že sa loďka prevráti. Vtedy učeníci prišli za Ježišom a riekli mu: „Pane, ty si tu spíš a nedbáš, že hynieme“. A on vstal, pohrozil vetru a moru, a okamžite zavládlo veľké ticho.

Čo sa stalo? K čomu došlo? Božia Inteligencia, ktorej vtelením bol Kristus, dala príkaz výkonnej prírodnej inteligencii, stojacej za správou vodného živlu a vetra, a tento príkaz bol okamžite splnený. Vietor stíchol a more sa upokojilo. A mimochodom, i Ježišovo chodenie po mori bolo podobného druhu.

No a teraz, po tomto nevyhnutnom úvode, sa už dostávame priamo k vetru a k jeho, ľudským očiam neviditeľnému a skrytému poslaniu, ktoré poslušne naplňuje, a tým zabezpečuje jestvovanie pozemského ľudstva na našej planéte.

Ako teda už vieme, vietor nefúka len tak, ale jeho činnosť je riadená prírodnou výkonnou inteligenciu. Základnou funkciou vetra je osviežovať ovzdušie prostredníctvom nevyhnutnej cirkulácie vzduchu. Vietor zabezpečuje prúdenie vzduchu a je zároveň nositeľom zmeny počasia. Prináša tichý dážď, alebo búrku, prináša ochladenie, alebo oteplenie a podobne.

My sa však pozrime na avizovanú, skrytú funkciu vetra. Prejavuje sa zvlášť pri silných búrkach, hurikánoch a orkánoch, ktorým takmer vždy predchádza ťažké a dusivé ticho. Atmosféra je nabitá a doslova hustne. A potom začne fúkať vietor, prinášajúci búrku, a spolu s ňou hromy a blesky. Často to spôsobí hotovú spúšť, a keď všetko pominie, nastáva opäť ticho. Ale už nie to ťažké a dusivé ako predtým, ale svieže a radostné. Človek má dojem, ako keby sa všetko osviežilo a očistilo. Oveľa lepšie sa nám dýcha a dokonca aj viditeľnosť je lepšia.

Toto všetko sa však deje nie len na fyzickej a hmotnej úrovni, ale aj na úrovni subtílnejšej. Na úrovni hmotnosti jemnejšej, ktorú síce my našim fyzickým zrakom nevnímame, ale vnútorne, duševne ju cítime. Ide o jemnejšiu úroveň, v ktorej sa okolo našej planéty zhmotňuje myšlienková energia ľudí. Ako totiž vieme, žiadna energia sa nestráca, a naše myslenie je tiež energiou. Našim myslením teda produkujeme určitú energiu a ona vytvára okolo našej planéty energetické zhluky.

Zhluky ľudskej myšlienkovej energie môžeme rozdeliť na dva základné druhy. Na pozitívne a negatívne.

Pozrime sa najskôr na zhluky negatívnej ľudskej myšlienkovej energie. Tie sa zdržujú a hromadia v určitých oblastiach okolo našej planéty. Vytvárajú ťažkú, dusivú, myšlienkovo energetickú atmosféru, a negatívnym spôsobom pôsobia spätne na svet ľudský. Negatívne pôsobia na ľudskú psychiku a myšlienky, ktoré podnecujú k opätovnému vytváraniu negativity.

V prípade zhlukov pozitívnej myšlienkovej energie je to podobné, avšak jej energetické zhluky nezaťažujú a nenabádajú k zlému, ale naopak, oblasť, kde sa sústreďujú povznášajú, presvetľujú a oblažujú. Vytvárajú radostnú atmosféru a pozitívnym spôsobom spätne ovplyvňujú k tvorbe pozitívnych myšlienok.

No a tu sa dostávame ku koreňu celého problému, pretože žiaľ, ľudia o týchto skutočnostiach nevedia, a preto nebdejú nad čistotou a ušľachtilosťou svojho myslenia a svojho vnútorného života. Preto vytvárajú obrovské množstvo negatívnej myšlienkovej energie, ktorá dusí, ťaží a disharmonizuje jemnohmotné prostredie okolo našej planéty. Ak by sa s tým nič nedialo, neustále ľuďmi plodená myšlienková negativita by nás čoskoro všetkých duševne a psychicky udusila. Ľudia by sa utopili a zadusili v sebou samým vytvorenom oceáne skazenej myšlienkovej energie. Ľudia by zahynuli v oceáne zla, vytváranom ich myšlienkami závisti, chamtivosti, nenávisti, bezohľadnosti, egoizmu, klamstva, podvodu, vypočítavosti, neresti, zvrátenosti a ešte mnohého iného.

No a práve funkciou vetra na jemnejšej úrovni je rozmetať na kusy tento ľudský, myšlienkovo energetický hnoj, a aspoň dočasne od neho oslobodiť našu planétu, kým ho ľudia opäť nevytvoria a neprivolajú späť. Mali by sme byť preto vďační vedomej inteligencii, ovládajúcej vietor, búrky, hromy a blesky, pretože všade tam kde prichádzajú, ničia zároveň ľuďmi na myšlienkovej úrovni splodené zlo, a tým zabezpečujú, aby bola naša planéta ešte vôbec obývateľnou.

Žiaľ, takto to dnes s nami vyzerá, pretože nevieme, že našou základnou ľudskou povinnosťou je udržiavať krb svojich myšlienok čistý, a tým formovať iba zhluky ušľachtilej a pozitívnej myšlienkovej energie, ktoré budú náš svet iba povznášať a nabádať ho k ďalšej myšlienkovej a vnútornej pozitivite. K myšlienkovej čistote a ušľachtilosti, aby sme v ich energetickom vplyve konečne vybudovali pozemský raj. Aby sme konečne vybudovali pozemský odlesk kráľovstva nebeského na zemi.

Namiesto toho však, v nezriadenosti a nečistote vlastného vnútorného života, vytvárame pozemské kráľovstvo amorálnosti, ľudskej nízkosti, plytkosti a tisícorakého zla, nad ktorým sa prevaľujú jedovaté mračná negatívnej myšlienkovej energie.

A preto, z času na čas, ako milosť Pána, prichádzajú vietor, búrka, hromy a blesky, aby rozbili a rozohnali tieto jedovaté mračná a dobro, ešte žijúce na našom svete, sa mohlo aspoň na určitú chvíľu sčerstva nadýchnuť a nemuselo byť definitívne zadusené. Toto je nepoznaná funkcia vetra, búrky, hromov a bleskov. Ich údery by ale vôbec nemuseli byť také prudké a tak často prinášajúce aj fyzické ničenie, keby ľudia viac dbali na ušľachtilosť vlastného vnútorného života.

Prichádza ale doba, v ktorej Pán neučiní tak, ako v príbehu z evanjelií a neutíši rozbúrené živly. Práve naopak, najvyššia Inteligencia povstane vo všetkej svojej moci a prikáže živlom zeme, aby definitívne a nenávratne rozmetali zhluky negatívnej myšlienkovej energie. A aby tentokrát neušetrili ani tých, ktorí tieto zhluky vytvárajú a neustále nanovo privolávajú.

A potom zavládne mieru plné ticho a zem bude obnovená a panenská, ako nikdy predtým. A tvoriť na nej, dokonca aj v myšlienkach, bude možné už len dobro. A každý, kto by chcel tvoriť inak, opäť po starom, bude ihneď rozpoznaný a vytrhnutý zo zeme ako burina zo záhrady, aby sa na nej zlo opäť nerozmohlo.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Okt 26, 2020 7:49 pm

Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

A paradoxne, ich konštatovanie je vo svojej jednoduchosti oveľa bližšie k pravde, ako všetky fundované hodnotenia politikov, zdravotníkov a ostatných kompetentných, vyjadrujúcich sa k súčasnej kríze. V tomto konštatovaní sa totiž skrýva jadro celého problému!

Žiaľ, pre moderných ľudí je však vo všeobecnosti príznačné, že vo vzťahu k akémukoľvek problému sa budú radšej zaoberať tisícami podružných vecí, len nie jeho podstatou. Len nie tým, čo je najzásadnejšie, najrozhodujúcejšie a prvoradé.

Takto je tomu samozrejme aj v prípade koronavírusovej krízy, ktorej čoraz intenzívnejší dopad na náš každodenný život je skutočne trestom Božím. A my všetci by sme si mali v prvom rade položiť otázku, za čo nás to vlastne Pán tak tresce?

Odpoveď je jednoduchá: za to, že robíme niečo zle, pretože ak by sme jednali dobre a správne, nebolo by nijakého dôvodu trestať nás.

A čo teda robíme zle? Čo nerobíme tak, ako Pán chce? V čom sa tak veľmi priečime Jeho Vôli, že na nás dopustil takéto súženie, ktorého konečné riešenie a definitívne vyriešenie je v nedohľadne? Toto sú zásadné otázky! Tieto otázky si je treba klásť v súvislosti s koranvírusovou krízou! Týmto smerom by sme mali uvažovať a hľadať! Keby sme tak urobili, odpovede by sme určite našli.

Ale žiaľ, týmto smerom sa myslenie ľudí neuberá, pretože naši súčasníci majú na to svoj vlastný názor. Majú svoje vlastné riešenia. Riešenia, ktoré síce majú z materiálneho hľadiska svoje opodstatnenie, ale zostanú vždy len niečím dielčím a druhoradým, pretože im chýba ambícia dopracovať sa k skutočnej podstate celého problému. A tá je duchovná! Nám však chýba ambícia problém riešiť a vyriešiť komplexne, v jeho duchovno materiálnom prepojení.

V kostoloch sa začínajú objavovať oznamy o slúžení omší za odvrátenie pandémie. Je to krok správnym smerom, ale treba si úprimne povedať, že omše a modlitby už nestačia. Veď predsa aj pred koronavírusovou krízou chodili ľudia do kostola a modlili sa, a napriek tomu k nej došlo.

Modliť sa je správne, ale už je treba úplne iného druhu modlitieb! Už je treba modlitieb činu! Už je treba, aby sa to, čo sme sa doteraz modlili, v nás samotných uskutočnilo v čine. Už je treba čin a jednanie! Už je treba viditeľnú zmenu života! Už je treba zmenu hodnotového systému!

Lebo žiaľ to, čo bolo doteraz, boli viacmenej len prázdne slová! To však, čo sa teraz od nás očakáva, je reálne jednanie. Je reálne jednanie v súlade s Vôľou Najvyššieho! A tá nám bola sprostredkovaná v Desatore prikázaní a v Ježišovom učení o láske k Stvoriteľovi a k blížnemu.

To, že nás Pán trestá, je svedectvom nedostatočnosti našich modlitieb, ktoré zostali iba v rovine slov a doteraz sa nepremenili v čin. Doteraz sa nestali konaním. Vôli Pána doteraz nezodpovedá ani náš život, ani naša hierarchia hodnôt, ani náš spôsob myslenia.

Lebo len čin sa počíta! A pretože činu niet, dopadá na nás trest Boží! Pán nás trestá, aby ukázal, aký krehký je náš svet a ako rýchlo v ňom môže všetko skolabovať, ak sa už konečne nepohneme správnym smerom.

Pán nám ukazuje, že tu je, že tu vždy bol a vždy bude, hoci náš takzvaný moderný svet už v neho neverí. A preto dáva tomuto modernému svetu pocítiť, aký je maličký. Otriasa nim aby pochopil, že musí začať fungovať na novom základe.

Lebo čas dozrel a my sa už konečne máme stať pravými ľuďmi! Ľuďmi spravodlivými, čistými, dobrými, čestnými a ušľachtilými. Ľuďmi, majúcimi v úcte blížnych i Stvoriteľa všetkého. Ľuďmi, pre ktorých sú hodnoty dobra a ducha na prvom mieste a všetko ostatné je až na druhom mieste.

Ak toto neprivediem v čin, bude konať Pán a všetkými našimi doterajšími istotami otrasie tak zásadným spôsobom, že v nastávajúcej neistote budú ľudia donútení a dotlačení hľadať jedinú pravú istotu, spočívajúcu v rešpektovaní Vôle Stvoriteľa. Spočívajúcu v poznaní Jeho Vôle a v rešpektovaní Jeho Vôle! V rešpektovaní jeho Vôle nie len prostredníctvom slov modlitieb, ako tomu bolo doteraz, ale najmä prostredníctvom svojho reálneho života. Prostredníctvom spôsobu svojho myslenia a prostredníctvom svojho hodnotového systému.

Toto je od nás očakávané a toto je jediná pravá modlitba za odvrátenie svetovej pandémie! Toto je podstata celého problému! Všetko ostatné, čo sa robí je síce potrebné, ale vzhľadom k tomu, čo máme v skutočnosti sami v sebe a so sebou z duchovného hľadiska urobiť, je len podružné. Všetkými vonkajšími opatreniami bez duchovnej zmeny v podstate len potláčame niečo, čoho podstatu nepoznáme, nechceme ju pochopiť a prijať, a preto to, iba zvonka potlačené, prepukne časom s novou silou a možno trochu iným spôsobom. Ak by sme to ale urobili naopak a riešili prednostne podstatu, jej vyriešením by zmizli aj všetky dôsledky a koronavírusová kríza by ustúpila.

Na dôkaz pravdivosti všetkých, vyššie uvedených tvrdení, sa pozrime na jednu celkom konkrétnu oblasť. A síce, na oblasť umeleckej tvorby, ktorá je súčasnou krízou mimoriadne postihnutá. Umelecká sféra je na kolenách a umelci prosia štát o pomoc, aby mohli vôbec prežiť, a aby spolu s nimi prežilo aj ich umenie.

Umelci sú totiž zväčša ľudia slobodných povolaní a nemajú stále zamestnanie. Sú preto zvyknutí na neistotu. Preto si vytvárajú finančné rezervy, aby dokázali preklenúť neisté obdobie medzi koncom jednej práce a začiatkom druhej. Preto aj istým spôsobom dokázali preklenúť prvú vlnu koronavírusovej krízy, a po jej ukončení a letnom poklese infikovaných optimisticky očakávali jesenné obdobie, kedy sa budú môcť pustiť naplno do práce.

Na jeseň však prišla ešte silnejšia, druhá vlna pandémie. Všetky umelecké aktivity sú obmedzené na minimálnu mieru alebo úplne, avšak všetky ich úspory na horšie časy boli už minuté v prvej vlne krízy. Umelci žiadajú štát o pomoc a o holé prežitie. A nakoniec im asi nezostane nič iného, ako ísť na úrady práce.

Áno, umelecká oblasť je zasiahnutá mimoriadne silným spôsobom, avšak riešenie tejto situácie má dve roviny. Prvá rovina predstavuje riešenie klasického typu, čiže cez peniaze. Cez rôzne podpory, cez rýchle, takzvané helikoptérové peniaze a podobne.

Ale peniaze nie sú všetko! Nie je to totiž také jednoduché a jednostranné, ako si to predstavuje naša civilizácia, postavená predovšetkým na peniazoch. Tento problém má aj druhú, oveľa hlbšiu rovinu. O to sa ale absolútne nikto nezaujíma, pretože ako už bolo spomenuté, nikoho ani len nenapadne ísť s nejakým problémom až k jeho jadru a podstate.

A čo je onou podstatou v tomto konkrétnom prípade? K poznaniu podstaty sa dopracujeme prostredníctvom otázky, prečo bola takto mimoriadne postihnutá práve umelecká sféra? Prečo to práve ju takto extrémne, až existenčne zasiahlo?

Pretože umenie z vyššieho hľadiska, ktoré nikoho nezaujíma, je tu na to, aby bolo vlajkovou loďou pozdvihovania civilizácie, národov i jednotlivcov k vyšším a ušľachtilejším ideálom. Umenie je tu na to, aby robilo ľudí lepšími, ušľachtilejšími a mravnejšími. Aby ich viedlo k vysokým a vznešeným duchovným hodnotám.

O týchto veciach minulé generácie vedeli a napríklad koncom 19. storočia, kedy sa pomaly začala formovať myšlienka našej národnej samostatnosti, bolo hlavným cieľom väčšiny literátov predovšetkým pozdvihovanie vlastného národa. A to po všetkých stránkach. Po stránke materiálnej, po stránke gramotnosti a vzdelania, i po stránke mravnej a duchovnej.

Alebo môžeme uviesť iný príklad. Trebárs barokovú hudbu. Jej cieľom bolo pozdvihovať duše poslucháčov k Stvoriteľovi. „Ku sláve a cti Božej!“ Toto písal Johann Sebastian Bach pod svoje notové partitúry.

A čo dnes? Dnes umenie fatálnym spôsobom rezignovalo na svoje poslanie posúvať civilizáciu, národy a jednotlivcov k niečomu lepšiemu, vyššiemu a ušľachtilejšiemu. Súčasné umenie rezignovalo na svoje pravé poslanie. Vysmialo sa z neho, prestalo byť vlajkovou loďou vzostupu a vykročilo svojou vlastnou cestou. Cestou dekadencie, úpadku, nemravnosti, vulgárnosti a obscénnosti. Umenie už neukazuje cestu nahor, ale nadol do pekiel. A súčasní moderní materialistickí a ateistickí umelci si mysleli, že to tak snáď pôjde donekonečna. Samozrejme, veľká česť všetkým výnimkám.

Avšak Ten, v koho existenciu títo „umelci“ už neveria, im dal tvrdo pocítiť, že tu je a že už má dosť toho hnoja, ktorý produkujú pod rúškom umenia. A preto toto „umenie“ a jeho tvorcov zrazil na kolená. Zahnal ich do existenčných problémov, znemožnil im produkovať ďalšiu špinu a doprial im čas na zamyslenie. Na zamyslenie nad tým, čo vlastne robia a komu tým slúžia. Daroval im priestor, aby si to uvedomili, pretože pri ich doterajšej tvorivej vyťaženosti im chýbal čas na zásadnú hodnotovú sebareflexiu.

Teraz preto čas majú a mali by ho správne využiť. Využiť tak, že zásadným spôsobom prehodnotia svoje ďalšie umelecké smerovanie a konečne pochopia, čo je pravým účelom umenia.

Tieto skutočnosti a tento pohľad však žiaľ absentuje vo všetkých debatách, venujúcich sa záchrane umenia. Hovorí sa v nich vždy len o peniazoch a o štátnej podpore, prostredníctvom ktorej by umelci preklenuli najťažšie obdobie, aby potom mohli nanovo začať s produkciou takej istej mravnej, morálnej, ľudskej a duchovnej úbohosti, ako predtým.

To, o čom sme hovorili v prvej časti textu, sa teda takýmto celkom konkrétnym spôsobom premieta do oblasti umenia. A podobným spôsobom sa to premieta do každej oblasti našej spoločnosti, ba dokonca i do nášho osobného života. Všade tam na nás v súčasnosti dopadá trest Boží!

Tento názor prostých ľudí je pravdivý, ale nesmie zostať iba pri konštatovaní. Musia z neho byť vyvodené konkrétne a zásadné dôsledky pre náš každodenný život. Musíme sa všetci spoločne i každý sám za seba pýtať, prečo na nás tento trest prichádza? Musíme sa pýtať, čo robíme tak zle, že na nás Pán niečo takéhoto dopúšťa? Musíme pochopiť, v čom sa priečime Vôli Najvyššieho, o ktorej správne pochopenie sme sa doteraz vôbec nezaujímali, a preto sme ju ani nemohli správne naplňovať. Musíme poznať Vôľu Najvyššieho, musíme poznať čo je ňou od nás vyžadované a musíme to začať napĺňať. Musíme sa hodnotovo obrodiť, pretože náš doterajší hodnotový systém bol nesprávny. Musíme sa stať novými, inými a lepšími ľuďmi. Ľuďmi skutočnými a pravými! Takými, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čestnými, spravodlivými, dobrými, skromnými, čistými, ušľachtilými, láskavými, duchovnými a milujúcimi Stvoriteľa.

Boží trest na nás dopadá preto, lebo sme od tohto všetkého na míle vzdialení. Ak to nepochopíme, ak si to nepriznáme a ak to budeme ignorovať, prídu na nás ďalšie tresty, ktoré nás budú ohýbať a tlačiť správnym smerom. A my sa buď v tomto smere ohneme a podvolíme, alebo nás Vyššia Moc definitívne zlomí. Nijakej inej strednej cesty niet.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Nov 02, 2020 7:48 pm

Toto nie je katastrofická vízia! Toto je holá pravda!


Každá stavba, ktorá nestojí na pevnom základe padne! Túto jednoduchú pravdu poznajú všetci stavbári. Či už tí naši súčasní, ale poznali ju aj tí dávni, ktorí stavali trebárs pyramídy. Táto jednoduchá pravda však platí aj v duchovnej oblasti. To znamená, že ak sa aj tu stavia niečo na nesprávnom základe, musí to skôr alebo neskôr padnúť. Vytrvať a obstáť môže len to, čo stojí na zdravom, pevnom a pravom základe.

Tieto jednoduché skutočnosti však ľudstvo ignorovalo, a preto mu teraz hrozí zrútenie. Hrozí mu zrútenie všetkého toho, čo vybudovalo na nesprávnom a falošnom základe.

A čo je tým zlým základom? Kde sme urobili zásadnú chybu?

Chyba spočívala v tom, že ľudia si na zemi začali namýšľať, že sú pánmi. A ako páni zeme sa začali aj správať. Všetko na nej malo slúžiť len ich prospechu a ich uspokojeniu. Všetko sa malo pred nimi skloniť a poslúchať ich. Človek sa začal považovať za neobmedzeného vládcu tvorstva a jeho osobné chcenie a jeho osobná vôľa sa stali určujúcimi. Ľudská vôľa a jej presadzovanie bolo a stále je tým, čo určuje chod našej civilizácie. Tak tomu bolo v minulosti a naša moderná civilizácia to dotiahla až k svojmu vrcholu.

Ale po dosiahnutí vrcholu tohto nesprávneho postoja ju čaká pád! Pád vo forme najrozličnejších katastrof a nešťastí, ktoré sme si takýmto spôsobom sami pre seba pripravili. Ľudstvo totiž doteraz žilo v akejsi falošnej realite, avšak pád tejto jeho reality ho vráti úplne na začiatok. A potom, v trpkom poučení z pádu bude musieť začať všetko budovať odznova, ale už na pevnom a pravom základe.

A čo je tým pravým a pevným základom, ktorý vytrvá, a ktorý tak zúfalo chýba všetkému tomu, čo sme doposiaľ vybudovali?

Zásadná chyba spočíva v tom, že človek na zemi v skutočnosti nie je pánom. A preto sa na nej ani nemôže správať ako pán, ktorému má všetko slúžiť.

Naopak! On sám sám má slúžiť a skloniť sa pred skutočným Pánom, Majiteľom a Vládcom našej zeme. A preto nie vlastná vôľa mala byť pre nás určujúca, ale určujúcou sa mala pre nás už dávno stať Vôľa skutočného Pána, Majiteľa a Vládcu zeme. Táto Vôľa nás mala zaujímať a v súlade s ňou sme mali všetko budovať. Jedine ona predstavuje pevný základ, na ktorom stojí a funguje celý vesmír, a na ktorom by obstálo a trvalo fungovalo aj všetko to, čo by na ňom vybudovala ľudská civilizácia. Žiaden pád, ani žiadne zrútenie by nehrozilo, pretože všetko by stálo na pevnom a neotrasiteľnom základe vznešenej Vôle Najvyššieho.

Aby ľudia neboli v tomto smere nevedomí, aby vedeli čo z ich strany konkrétne znamená riadiť sa Vôľou Najvyššieho a rešpektovať ju, obdržali najskôr Desatoro a potom učenie Ježiša Krista.

Žiaľ, pripútanie na vlastné chcenie a na vlastnú vôľu bolo u ľudí už počas Kristovho príchodu na zem také veľké, že mnohí jeho učenie vnímali ako rúhanie sa Stvoriteľovi. Stvoriteľovi, od ktorého prichádzal a ktorého Vôľu ľuďom vysvetľoval. A ako rúhača ho nakoniec aj zavraždili. Tým vydali jasné svedectvo o tom, že vlastné chcenie a vlastná vôľa sú tou jedinou cestou, po ktorej chcú a sú rozhodnutí kráčať. Dokázali, že cesta Vôle Stvoriteľa je im cudzia a že toho, kto im bude o nej hovoriť a na ňu ich upozorňovať jednoducho odstránia, aby ich jeho slová zbytočne neznepokojovali.

Dokonca aj tí, ktorí Ježiša prijali nepochopili, že jeho slová: „Buď Vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi“, nie sú len slová modlitby, ale že je to jediný zdravý základ pravej výstavby. Jedine na ňom má byť ľuďmi všetko budované a vytvárané. Jedine na tomto základe má byť postavená hodnotová hierarchia celej civilizácie i každého jednotlivca. Jedine vrámci neho sa má odvíjať dokonca i náš vlastný vnútorný život. Naše myslenie a cítenie. To sa však žiaľ nestalo a ľudstvo išlo svojou vlastnou cestou.

A tak, budovaním na nesprávnom základe svojho vlastného chcenia a svojej vlastnej vôle sme dospeli až do vrcholného bodu, v ktorom vnútorný myšlienkový život súčasného priemerného moderného človeka už vôbec nepočíta s existenciou Stvoriteľa, ako pravého Pána a Vládcu univerza. A samozrejme, tým pádom nepočíta ani z nijakými dôsledkami, z tohto faktu pre ľudí vyplývajúcimi. A preto sa náš svet, postavený na nesprávnych základoch, v týchto základoch otrasie a nakoniec zrúti, pretože práve tento chybný základ všetkého uvažovania sa stal zárodkom katastrof. Vlastná domýšľavosť a zbožštenie vlastného chcenia privedie ľudstvo do nešťastia.

Všetko, čo totiž bolo ľuďmi vybudované na tomto základe, je nesprávne! Je to skrivené a falošné! Vznikli iba smutno smiešne karikatúry toho, čo vzniknúť mohlo a malo, keby ľudia pochopili, kto je tu skutočným Pánom a koho Vôľou sa je treba vo všetkom riadiť. Lebo jedine táto Vôľa je pravým Dobrom, ktoré vedie k dobru, mieru, šťastiu a spokojnosti.

Pretože však k tomuto nikdy nedošlo, Zhora bolo videné, kam to dospeje. Kam ľudí nakoniec privedie ich vlastná vôľa, nerešpektujúca Vôľu Najvyššieho. A tak bola predpovedaná Apokalypsa, ako nevyhnutný cieľ nesprávnej cesty človeka.

Všetkým svojim doterajším snažením, postaveným iba na vlastnom chcení a vlastnej vôli, išli ľudia dlhodobo proti prúdu veľkej Vôle Najvyššieho. Týmto spôsobom však kúsok po kúsku akoby napínali oceľovú pružinu. Oceľová pružina sa protichodnosťou vôle človeka voči Vôli Stvoriteľa čoraz viacej rozťahovala, čím sa ale čoraz viacej stupňoval tlak. Až nakoniec tlak protichodného pôsobenia bude taký silný, že sa táto pomyselná, na maximálnu možnú mieru roztiahnutá oceľová pružina vymkne ľudstvu z rúk, a s obrovskou silou sa vráti naspäť k východisku, kde bolo ešte všetko v súlade s Vôľou Najvyššieho.

Avšak na ceste svojho spätného návratu zrazí k zemi a rozdrví to, čo ľudia medzi tým vybudovali. Nedotknuté zostane len to málo, čo sa zachvieva vo Vôli Najvyššieho. Tým bude zem očistená od všetkého zhnitého ovocia falošného ľudského chcenia.

A dôjde k tomu preto, aby ľudia na vlastnej koži a na vlastnom prežívaní zrútenia pochopili, aké bolo pomýlené spoliehať sa iba na vlastné chcenie a vlastnú vôľu. Aby pochopili, že týmto spôsobom sa síce dá prejsť určitý úsek cesty, ale nakoniec, protichodnosťou vôle človeka napnutá oceľová struna Vôle Najvyššieho sa aj tak vráti v protitlaku naspäť, a na ceste svojho spätného návratu zrovná všetko falošné ľudské dielo so zemou.

Slovo Apokalypsa znamená premena! Po páde na nesprávnom základe postaveného ľudského diela dôjde k premene myslenia a k pochopeniu, že jedine budovanie na pevnom základe rešpektovania Vôle Najvyššieho môže zaručiť výstavbu, ktorá sa nezrúti.

Toto je predpovedané a toto sa v súčasnosti s najväčšou pravdepodobnosťou začína napĺňať. A práve koronavírus je prvým úderom nášmu svetu. Pod jeho tlakom, ako i pod tlakom ďalších podobných úderov, bude donútený spoznať nedostatočnosť vlastného chcenia, vlastnej vôle a vlastného rozumu, na ktoré sa tak veľmi spoliehal.

Čo je možné robiť v danej situácii?

Je možné zmierniť mieru trosiek! Je možné uvedomiť si a pochopiť všetky tieto skutočnosti, a začať stavať svoj osobný život, svoju hodnotovú hierarchiu i svoje myslenie na nový, zdravý základ. Na základ Desatora a Ježišovho učenia.

A všetkým, v tomto smere otvoreným ľuďom, to bolo ešte uľahčené tým, že v ich jazyku, v jazyku človeka modernej doby im bolo do detailu vysvetlené, ako majú správne stáť vo Vôli Najvyššieho tak, aby mohli úspešne obstáť a prejsť nadchádzajúcimi udalosťami bez ujmy. Toto vysvetlenie je možné nájsť v diele „Vo Svetle Pravdy“.

Premena nastáva! To doterajšie sa začína postupne rúcať a už nikdy nebude také, aké bolo. Ak budeme svojou vôľou, svojim chcením, svojim myslením a svojou hodnotovou hierarchiou naviazaní na to doterajšie a nesprávne, padneme spolu s tým, a navždy zahynieme pod troskami na nesprávnom základe vybudovanej ľudskej civilizácie.

Ak ale ešte v zostávajúcom čase dokážeme postaviť svoje chcenie, svoju vôľu, svoje myslenie a svoju hodnotovú hierarchiu na nový a zdravý základ, spočívajúci v smerodatnosti Vôle Stvoriteľa, pád súčasného sveta sa nás dotkne len minimálne a jeho trosky nás nepochovajú pod sebou. Zostaneme žiť a začneme tvoriť a budovať na novom, pevnom, večnom a neotrasiteľnom základe zohľadňovania Vôle Najvyššieho.

Keby sa náš svet k tomu dobrovoľne odhodlal už skôr, keby dal na mnohé výstrahy a upozornenia, nič z toho čo prichádza, by vôbec nemuselo prísť.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Nov 09, 2020 7:46 pm

Kráľovná podsvetia a Kráľ času! Nepoznané fantastické skutočnosti!


Názov ako z rozprávky, avšak touto rozprávkou je naše univerzum, o ktorého dejoch a skutočnostiach ľudia dneška vôbec nič netušia. Minulé generácie, ktoré neboli tak technicky orientované, ale oveľa viac spojené s prostou, prírodnou prirodzenosťou života, o týchto veciach niečo tušili. A svoje tušenie, že za vonkajšou realitou sa skrýva ďalšia, priam rozprávková realita, prezentovali v rôznych bájkach, povestiach a rozprávkach. Do nich zakódovali svoje posolstvo pre budúce generácie a v ňom nám zanechali vedomosť o mnohých mocných bytostiach, riadiacich prírodné deje, alebo vykonávajúcich iné činnosti zásadného významu vo vzťahu k našej vonkajšej realite.

No a my dnes budeme podrobnejšie hovoriť o dvoch z nich. O Kráľovnej podsvetia a o Kráľovi času.

Skôr ale ako začneme, musíme si uvedomiť, že v skutočnosti existuje len jediný Stvoriteľ, avšak pod ním sa nachádza v hierarchickom členení veľké množstvo najrozličnejších vedomých bytostí, pričom až na samom konci tejto hierarchie stojí človek. Všetky bytosti, stojace hierarchicky nad ním plnia Vôľu Stvoriteľa, pretože dávno pochopili, že jedine v tom spočíva skutočné dobro. Iba ľudia vo svojej svojvoľnosti vybočili z tohto rámca. Ľudia si žijú po svojom tak, ako sa oni sami domnievajú, že je to správne. Ľudia sa riadia iba svojou vlastnou vôľou a nie Vôľou Stvoriteľa, a tak to s nimi a s ich svetom aj vyzerá.

Zastavme sa ale na chvíľu pri vyššie spomínanej hierarchii. Hovorí sa, že vo stvorení vládne Vôľa Stvoriteľa. Ale aby v ňom vládla a naplňovala sa až do najmenších detailov, až do takej miery, že ani len lístoček zo stromu nespadne bez Vôle Pána, musí niekto Jeho Vôľou až do tých najmenších detailov uskutočňovať. To nerobí Stvoriteľ sám, ale na to slúži hierarchia bytostí, stojacich pod ním. Práve ony sú na rôznych stupňoch a úrovniach vykonávateľmi Jeho Vôle.

Je to presne tak, ako to funguje v každom podniku. Príkaz riaditeľa je tlmočený zástupcom, zástupcovia riaditeľa ho sprostredkujú vedúcim prevádzok, vedúci prevádzok majstrom a majstri pracovníkom. A rovnako to funguje aj v armáde, kde sa rozkaz generála dostane k plukovníkom, potom k podplukovníkom, majorom, kapitánom, a tak ďalej, až k obyčajným vojakom.

Vôľu Stvoriteľa vo stvorení teda nevykonáva Stvoriteľ sám, ale vykonáva ju hierarchia pod ním stojacich vedomých bytostí, z ktorých každá ju naplňuje na svojej vlastnej úrovni a sebe vlastným spôsobom.

Uveďme si konkrétny príklad. Príklad židovského národa, prenasledovaného faraónovým vojskom, ktorý prešiel morom suchou nohou. V Biblii sa o tom píše, že „more stálo po ich ľavej i pravej strane ako múr“. Stalo sa tak z Vôle Stvoriteľa, ale túto Vôľu prakticky zrealizovala vysoká bytosť, majúca na starosti správu vodného živlu, spolu so svojimi podriadenými. O existencii a činnosti tejto vysokej bytosti dávne národy vedeli a nazvali ju Neptúnom.

No a do kategórie týchto bytostí, spravujúcich konkrétne oblasti života v našom univerze, patrí aj vysoká bytosť, nazývaná Kráľovnou podsvetia, a vysoká bytosť, nazvaná Kráľ času.

Kráľovná podsvetia, alebo Strážkyňa podsvetia! Čo jej úlohou?

Táto bytosť stojí na druhej strane bytia, na takzvanom druhom svete. Stojí na jeho hraniciach, pri prechode ľudských duší zo sveta hrubej hmoty, v ktorom žijeme teraz, do sveta hmoty jemnejšej.

Na hraniciach sveta hrubej hmoty a jemnejšej hmoty tečie rieka dvomi smermi, jedným nahor a druhým nadol. Modernému človeku bude možno bližšie prirovnanie k diaľnici, ktorá ako každá diaľnica má dva prúdy, pričom jeden smeruje nadol a druhý nahor. To nadol znamená do nízkych úrovní jemnej hmoty, a to nahor znamená do vysokých úrovní jemnej hmoty.

No a úlohou Kráľovnej podsvetia je dohliadať na to, aby ľudské duše, ktoré sa na zemi snažili o dobro, čistou, ušľachtilosť, spravodlivosť a o lásku k blížnym, k Stvoriteľovi i k jeho stvoreniu boli zaradené do prúdu rieky, smerujúceho nahor. A aby ľudské duše, podliehajúce na zemi zlu, nerestiam, vášniam, nečistote, nespravodlivosti, neláske voči blížnym, ignorancii voči Stvoriteľovi a jeho stvoreniu boli zaradené do prúdu rieky, smerujúcej nadol.

Prúd rieky, smerujúci nahor, nesie duše k prežívaniu radosti, šťastia, mieru, a k čoraz väčšiemu zdokonaľovaniu v cnostiach. A po maximálnom ľudskom zdokonalení, po vybielení svojho rúcha budú môcť takéto ľudské osobnosti nakoniec opustiť i vysoké úrovne jemnej hmotnosti a vojsť do nehmotného, duchovného a večného kráľovstva nebeského. Jeho dosiahnutie je cieľom každého z nás.

Prúd rieky, smerujúcej nadol, nesie ľudské duše k prežívaniu bolesti, utrpenia, úzkosti, hrôzy a desu, pretože sa dostanú do blízkosti iných duší, ktoré holdovali tým istým nerestiam. Zlodeji sa dostanú medzi zlodejov, klamári medzi klamárov, zvrhlíci medzi zvrhlíkov, chamtivci medzi chamtivcov, násilníci medzi násilníkov, a tak ďalej.

Týmto spôsobom, v rovnorodom prostredí, si duše v nízkych úrovniach jemnej hmotnosti sami sebe vytvárajú peklo. Vytvárajú si životný priestor, v ktorom žiť je utrpenie, a z ktorého uniknúť smerom nahor je možné jedine vtedy, ak sa človeku zhnusí jeho vlastná nízkosť, ak v nej nechce už ďalej pokračovať a túži sa polepšiť. Jedine potom môže začať pomaličky stúpať nahor, a intenzita jeho snahy o dobro sa premietne do intenzity a výšky jeho vzostupu smerom nahor.

Kráľovná podsvetia prísne dbá o to, aby každá duša po opustení pozemského tela smerovala podľa svojej skutočnej hodnoty presne tam, kam má. Vylúčený je akýkoľvek omyl a akákoľvek „protekcia“. Kráľovná podsvetia stojí vo Vôli Stvoriteľa a neochvejne a prísne ju naplňuje. Každý z nás raz bude musieť sledovať smer, ukázaný jej žezlom, a to aj tí, ktorí sa v tejto chvíli tomu smejú a dobre sa bavia. Potom nikomu nepomôže ani jeho humor, ani jeho zľahčovanie, ani jeho ateizmus, ani jeho rozumové mudrovanie, ani jeho spoločenské postavenie, ani jeho sláva, moc, alebo peniaze. Potom, posúdený prísnym pohľadom Kráľovnej podsvetia, bude poslaný tam, kam náleží podľa svojej skutočnej vnútornej hodnoty. Čiže podľa miery svojej spravodlivosti, lásky, čistoty a úcty k ľuďom, k Stvoriteľovi a k jeho stvoreniu.

Kráľ času! Ide o vznešenú bytosť, spravujúcu v hmotnom univerze plynutie času. Či už ide o najhrubšiu, hmotnú časť univerza, kde sa nachádzame teraz, alebo o jeho jemnejšiu časť, kam odídeme po svojej smrti.

Prečo spomíname práve Kráľa času? Nemáte dojem, že v poslednej dobe akoby sa všetko zrýchľovalo? Akoby čas plynul oveľa rýchlejšie, než pred tým?

To nie je len dojem, ale skutočnosť! Žijeme totiž v dobe, v ktorej sa všetko zrýchľuje, aby to bolo nútené, ako rastliny rýchlené teplom v skleníku, vydať svoje plody. Aby to ukázalo, aké to v skutočnosti je. Aby to dobré zrýchlene dospelo k svojmu vrcholu a rozkvitlo v cnostiach, a aby aj to zlé, falošné, nesprávne, pokrivené, nečisté, ľahostajné a zvrátené tiež dospelo k svojmu vrcholu, ukázalo svoju pravú tvár, a vo svojom vrcholnom kulminačnom bode sa zrútilo samo v sebe. Aby sa na vrchole svojej zloby obrátilo samo proti sebe a zničilo sa. Lebo len dobro je schopné trvalého a nepretržitého rozvoja, zatiaľ čo osudom zla, dotlačeného k jeho vrcholu je seba deštrukcia.

Kráľ času z Vôle Stvoriteľa zrýchľuje čas, aby sa všetko toto ukázalo. Aby sa ukázalo, čo je v ľuďoch dobré a plne sa to rozvinulo, a aby sa ukázalo aj to, čo je v nich zlé, tiež sa plne rozvinulo, a tým dospelo k zničeniu.

V zrýchlenom plynutí času, ktorý mnohí cítia, bude preto musieť každý z nás ukázať, kam ho to ťahá. Či viac k tomu dobrému, spravodlivému, ušľachtilému, láskavému a duchovnému, alebo viac k tomu zlému, nespravodlivému, neušľachtilému, nečistému, neduchovnému a čisto materiálnemu. V zrýchlenom čase tak bude musieť každý vyniesť rozsudok sám nad sebou. Bude musieť ukázať, kým vlastne je a kam sa chce zaradiť. Bude musieť ukázať, aké hodnoty sú pre neho prvoradé a aké druhoradé.

Ľuďom, ktorí budú usilovať k dobru a k duchovným hodnotám, môže Kráľ času čas subjektívne predĺžiť, aby ho mali dostatok na plné rozvinutie dobra v sebe, a tým, ktorí sú voči všetkému tomuto ľahostajní, posmievační a ignorantskí subjektívne čas skráti, alebo im ho úplne zoberie, pretože vo vzťahu k skutočným hodnotám by ho aj tak ako doposiaľ, vždy iba premrhali. Lebo ako sa píše: „Ten kto má, tomu sa pridá, a ten kto nemá, tomu sa zoberie aj to málo, čo má“.

Vinou ľudí, vinou zla v nich a medzi nimi, a pod tlakom zrýchleného plynutia času nespeje náš set k ničomu dobrému. Avšak tí dobrí v ňom môžu prejsť nevyhnutným negatívnym dianím subjektívne akoby časovo zrýchleným spôsobom tak, že sa ich to takmer nedotkne. Že to bude trvať len ako chvíľka, zatiaľ čo tí ostatní budú musieť prežívať v neskrátenej miere všetky jedovaté plody svojho vlastného chcenia, svojej vlastnej vôle a svojich vlastných činov. Budú musieť v neskrátenej mier poznať a prežiť zlyhanie ich racionálno materialistického pohľadu na svet a ich racionálno materialistických hodnôt, ktoré im úplne zastreli citovo duchovný rozmer ich osobnosti, nedali mu rozvinúť sa, a preto v súčasnosti stoja pred všetkými týmito skutočnosťami úplne bez porozumenia.

Kto nad všetkým vyššie uvedeným hlbšie popremýšľa pochopí, že vznešené bytosti o ktorých sme hovorili, sú v skutočnosti bytosťami mytológií dávnych národov. Mytológie gréckej, rímskej, germánskej, keltskej, alebo slovanskej, kde sa o nich hovorí ako o „bohoch“. My ale už vieme, že to nie sú žiadni „bohovia“, ale verní služobníci jediného Boha, ktorého Vôľu naplňujú v hmotnom svete. A to či už v jeho hrubo hmotnej časti, alebo v jeho jemno hmotnej časti.

Každopádne však, dávne národy dokázali tieto bytosti vnímať a podali nám o nich zvesť. Zánikom dávnych civilizácií však ich „bohovia“ nezanikli spolu s nimi, ale stále sú tu a verne naplňujú Vôľu Najvyššieho vo všetkých hmotných svetoch. V súčasnosti nastáva doba, kedy má vyjsť toto dávne poznanie postupne opäť na povrch, ale má byť už vnímané a chápané správne. Je už totiž najvyšší čas, aby človek stál vo stvorení znalý a vedomý, a nie neznalý a nevedomý tak, ako doposiaľ.

PS. Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili. Milan Rúfus

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Nov 16, 2020 7:38 pm

Slovensko ako testovacie laboratórium síl temna!


Prečo sa v druhej vlne svetovej pandémie pristúpilo k celoplošnému testovaniu obyvateľstva jedine na Slovensku? Prečo toto testovanie prezentoval premiér Matovič ako našu jedinú záchranu od cesty do pekla? Prečo sa ceste do pekla nerozhodol zabrániť prostredníctvom podobného testovania nikto iný? Ani Češi, ani Poliaci, ani Nemci, ani Rakušania? Je vari pán Matovič múdrejší ako všetci ostatní? A prečo do toho šiel aj napriek nesúhlasu slovenskej lekárskej komory? Prečo sa rozhodol nerešpektovať hlasy odborníkov a urobil si po svojom? Je to snáď génius, akého nemajú nikde inde na svete?

A prečo sa jeho genialita prejavila až bezprostredne po jeho návšteve Angely Merkelovej? Prečo k nej šiel? Šiel k nej prezentovať túto svoju osobnú iniciatívu preto, aby si šplhol pred tými, ktorým on i Merkelová slúžia? Pred tými, ktorí si predstavujú svet a jeho usporiadanie po svojom, a majú dosť peňazí, moci i poskokov na to, aby svoje predstavy aj reálne napĺňali?

Svet v súčasnosti čelí pandémii koronavírusu a na jej pozadí sa odohráva boj medzi silami Svetla a silami temna. Vo svojich predchádzajúcich článkoch na túto tému som sa zaoberal predovšetkým tým, kam sa nás prostredníctvom pandémie a jej dôsledkov snaží nasmerovať Svetlo. Nastal však čas, pozrieť sa detailnejšie na to, o čo sa počas pandémie usiluje a kam sa nás snaží dotlačiť prostredníctvom svojich poskokov protistrana Svetla, čiže temno.

Čo sa to teda okolo nás v skutočnosti vlastne deje?

Žijeme v prelomovej dobe, v ktorej ustavične narastá tlak sily Svetla, čiže tlak neutrálnej Božej sily. Ak napríklad chceme, aby rastliny rýchlo rástli a rýchlo priniesli svoje plody, dáme ich do skleníka. No a v podobnom skleníku sa v súčasnosti nachádza aj naša zem, na ktorej pod zvýšeným tlakom Svetla zrýchlene dozrieva všetko, čo na nej rastie. Kultúrne rastliny i burina. Čiže dobré i zlé.

A tak v ľuďoch v dnešnej dobe zrýchlene rastie, rozkvitá, dozrieva a prináša svoje plody všetko, čo sa v nich nachádza. Všetko dobré a ušľachtilé, ale aj všetko nízke a zlé. Preto prebieha čoraz ostrejšie delenie ľudí na dve skupiny. Na tých, ktorí viac inklinujú k hodnotám Svetla a na tých, ktorí sa viac prikláňajú na stranu temna.

Je to súd a každý v ňom bude musieť vyniesť rozsudok na sebou samým. V znásobenom tlaku Svetla bude totiž musieť všetkým viditeľne ukázať, aký v skutočnosti je a k akým hodnotám ho to ťahá. A na základe toho bude potom buď odsúdený, alebo ospravedlnený. Ospravedlnený a odsúdený nie ľuďmi a ich úsudkom, ale Svetlom a jeho Spravodlivosťou.

A pretože väčšina obyvateľstva našej planéty neusiluje o hodnoty Svetla a Dobra, ale len o nízke hodnoty matérie a racionality rozumu, pretože väčšina obyvateľstva našej planéty potláča svojho ducha, svoj cit a svoje svedomie, rozmáha sa na zemi oveľa viac to temné a nízke. A preto sa nahor vyšvihli ľudia temní a nízki. Ľudia citovo prázdni, materialistickí, ateistickí a chladne rozumovo vypočítaví. Týmto spôsobom sa vyprofilovala úzka elita, usilujúca sa o tomu zodpovedajúce ciele. A jedným z jej cieľov je absolútna svetovláda nad ľudstvom a jeho úplné zotročenie v podobe Nového svetového poriadku. (NWO)

A zrazu prichádza koronavírus a vo vystupňovanom tlaku Svetla sa temné elity rozhodujú využiť svetovej pandémie k ďalším krokom na ceste k zotročeniu ľudstva. Preto sú opatrenia proti koronavírusu súbežne využívané na to, aby mohla byť čoraz viacej okliešťovaná sloboda obyvateľstva. Pod legitímnou zámienkou boja proti pandémii si svet pozvoľna zvyká na dovtedy nepredstaviteľné obmedzovanie slobody. Vládne opatrenia, ktoré by boli inokedy neprípustné, sú dnes možné a prijateľné. Jednotlivé vlády a premiéri sa správajú ako novodobí diktátori. Nariaďujú, rozkazujú, uvaľujú sankcie a dávajú pokuty. Popri boji proti pandémii sa podprahovo začína prevýchova k absolútnej poslušnosti a k tvrdým obmedzeniam v nadchádzajúcom otroctve pod jarmom svetových elít.

A na Slovensku sa išlo ešte o krok ďalej a bolo odskúšané testovanie celého národa. Nešlo však len o testovanie na koronavírus, ale aj o testovanie toho, čo všetko ešte ľudia znesú a koľko slobody a ľudskej dôstojnosti si ešte budú ochotní dať zobrať. Či sa to stretne s odporom, alebo to prebehne hladko. Mnohí nechceli ísť, mnohým sa to vnútorne priečilo, ale boli donútení pod hrozbou sankcií.

Národ bol rozdelený na dve kategórie ľudí. Na tých, ktorí boli poslušní, alebo boli nasilu a pod nátlakom donútení získať certifikát, a na tých, ktorí certifikát nemajú. Tí prví sa stali občanmi prvej kategórie a tí druhí občanmi druhej kategórie. Tí prví mali väčšiu slobodu a tí druhí boli zavretí do karantény. Je otázne, či takýmto prístupom nebola zo strany vlády a premiéra naplnená skutková podstata dvoch trestných činov. Trestného činu nátlaku a trestného činu segregácie.

Ani sme sa nenazdali a rozdelenie spoločnosti pod ušľachtilou zámienkou boja proti epidémii dospelo do stavu, podobného tridsiatim rokom 20. storočia, kedy museli židia nosiť žlté hviezdy a boli zbavení všetkých občianskych práv. Je to neuveriteľné, ale čosi podobného sa udialo v súčasnosti na Slovensku, ibaže žlté hviezdy nahradili modré certifikáty. Kto má aspoň trochu citu pre to, čo znamená pojem „sloboda“, a to, čo znamená pojem „ľudská dôstojnosť“, tomu sa musí absolútne priečiť všetko, čo sa nedávno udialo na Slovensku na základe nariadenia vlády a za pomoci armády.

V rozhlase som zachytil informáciu, že učitelia apelujú na vládu, aby mohli ísť deti čo najskôr do škôl, pretože trpia sociálnym vylúčením a dlhodobý nedostatok osobného kontaktu s rovesníkmi môže viesť až k duševným poruchám. Učitelia apelujú na to, že kvôli koronavírusu nemôže byť deťom dlhodobo upretý plnohodnotný život a plnohodnotné vzdelávanie.

Ale presne to isté platí aj vo vzťahu k slobode! Kvôli koronavírusu predsa nemôžu byť drasticky okliešťované a obmedzované základné práva a slobody! Národ sa predsa kvôli tomu nemôže dostať na úroveň fašistickej segregácie a do nenávistnej spoločenskej klímy vzájomných osobných konfliktov medzi tými, ktorí certifikát majú a tými, ktorí ho nemajú.

Pýtate sa, prečo takéto niečo Boh dopúšťa? Prečo dovolí, aby sa pod tlakom Svetla rozvinulo temno až do takej miery, že uvrhne svet do neslobody, otroctva a plánovanej potencionálnej genocídy svetového obyvateľstva na úroveň, akú si praje elita?

Toto všetko sa deje na základe Božieho zákona spätného účinku, prostredníctvom ktorého musí každý zožať to, čo zasial. Stvoriteľ dopúšťa vládu temna na zemi preto, aby ľudia poznali jeho pravú tvár. Aby museli okúsiť, aký to bude mať na nich dopad. Aby museli na vlastnej koži prežiť, aké nevoľníctvo a otroctvo má pre nich temno nachystané.

A to všetko preto, že oni sami tomu napomáhali! Že oni sami to podporovali svojou duchovnou lenivosťou, svojou duchovnou ľahostajnosťou, svojim ignorovaním vecí vyšších a vznešenejších, svojim materialistickým konzumom a svojim potláčaním vlastného citu, ducha a svedomia chladnou racionálnou rozumovosťou. Týmto všetkým nepodporovali Svetlo, ale temnotu, ktorá bujnela, rástla a mocnela. A preto sa majstri našich vlastných chýb dostali na vrchol civilizácie v podobe bezcharakternej, bezohľadnej, zvrátenej a nenásytnej svetovládnej elity.

Pretože ľudia našej planéty nikdy vážne neusilovali o Svetlo a jeho hodnoty, vyšvihlo sa na vrchol temno. A temnu slúžiace svetovládne elity začínajú sťahovať svoje nečisté pazúry ľudstvu okolo krku, aby ho udusili.

Tak žneme čo sme zasiali! Na základe Pánovho zákona spätného účinku budeme musieť na vlastnej koži prežívať skazené ovocie svojej konzumnej ľahostajnosti, svojho materializmu, svojej formálnej duchovnosti a všetkých svojich ostatných chýb a necností.

Ľudstvo nie je nijakou obeťou pomerov, ktoré musí prežívať a ktoré naň v súčasnosti tvrdo dopadajú, ale naopak, ono samo tieto pomery vytvorilo. My sami sme zodpovední za to, čo sa deje, pretože nám bolo bližšie viac temno, ako Svetlo. A preto temno prostredníctvom jemu slúžiacich elít teraz dvíha hlavu a chce nás zahrdúsiť.

Pretože sme uvrhli svojho ducha, svoje najvnútornejšie duchovné jadro v nás samotných do žalára a ignorovali sme jeho túžbu po rozvíjaní a naplňovaní duchovných hodnôt, pretože sme sa starali len potreby tela, rozumu a o hodnoty matérie, nezaslúžime si nič iného, než aby sme aj my samotní boli uvrhnutí do žalára. Za väznenie a okliešťovanie nášho ducha a jeho potrieb sa nám samotným teraz v nevyhnutnom spätnom účinku začína dostávať väznenia, okliešťovania a obmedzovania našich potrieb. Za to, že sme upreli slobodný rozvoj nášmu vlastnému duchu nám je upretá vonkajšia sloboda, pretože platí, že čo kto zaseje, to aj zožne.

Preto sa deje to, čo sa deje! Preto duchovne mŕtvy a duchovne neslobodný svet vrhajú zvrátené elity do vonkajšej neslobody! Elity zneužívajú koronavírusovej krízy na to, aby sa opäť trochu viac priblížili k svojmu cieľu. Preto nám zakladajú na krk slučku a začínajú ju sťahovať. Preto si svet začína pomaly zvykať na okliešťovanie predchádzajúcich slobôd a na aroganciu takzvaných demokratických politikov, jednajúcich v súčasnosti ako diktátori.

Preto bolo na Slovensku, na vzorke päť miliónov obyvateľov odskúšané, kam až siaha slepá poslušnosť obyvateľstva, a čo si voči ľuďom je ešte možné dovoliť. A to všetko samozrejme zdôvodnené legitímnym bojom proti koronavírusu. A pretože sa zistilo, že to ide hladko a ľudia nechajú so sebou zametať, lebo nie sú schopní prehliadnuť vlkov v rúchu baránka, skúsenosti zo Slovenska budú využité aj inde a pri iných príležitostiach. Trebárs pri povinnej vakcinácii, pri presadzovaní bezhotovostného styku, alebo pri zavádzaní plošného čipovania. Už však nie len psov, ale aj ľudí! Takéto sú vyhliadky, pretože sme boli duchovne ľahostajní a nechali sme temno rozrásť do obludných rozmerov.

Zásadná otázka teraz znie, čo s tým a ako sa tomu brániť?

Protestami? Demonštráciami? Občianskou neposlušnosťou? Alebo, keď bude už najhoršie, nejakým povstaním?

Akýkoľvek vonkajší odpor je žiaduci a potrebný, aby sme ukázali mocným tohto sveta, že sa vieme vzpriečiť a že nie sme úplne povoľní ako nejaké ovce. Ale to nie je všetko! To vonkajšie musí byť nevyhnutne doprevádzané aj tým vnútorným! To vnútorné sa musí zmeniť! Svojou duchovnou ľahostajnosťou, povrchnosťou a dogmatizmom, svojim ignorovaním toho, čo je vyššie a hmotu presahujúce, svojou nevedomosťou o základných otázkach vlastného bytia a jeho zmysle, svojim nie veľmi cnostným a ušľachtilým životom, týmto všetkým sme podporovali temno, živili sme ho, dávali sme mu silu aby sa mohlo rozrásť, získať moc, a z pozície moci nás teraz pripravuje o ľudskú dôstojnosť, snaží sa nás zotročiť a zahubiť.

Preto musíme začať podporovať Svetlo! Musíme sa duchovne obrodiť! Musíme sa usilovať stať ľuďmi dobrými, čestnými, spravodlivými, čistými a milujúcimi blížnych i Stvoriteľa. Musíme sa stať ľuďmi, znalými zmyslu vlastného bytia i Vôle Stvoriteľa, ktorú sa musíme naučiť rešpektovať. Len týmto spôsobom budeme podporovať Svetlo! A Svetlo nakoniec zvíťazí, porazí temnotu a temnote slúžiace elity. Elity so svetovládnymi ambíciami, ktoré sa snažia prostredníctvom nimi nastrčených bábok zneužiť koronavírusovú krízu vo svoj prospech a na dosiahnutie svojich vlastných zvrátených cieľov.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Nov 23, 2020 7:30 pm

O príčine neschopnosti vnímať Stvoriteľa. Vhodné pre materialistov

V súčasnosti žije na našej planéte obrovské množstvo ľudí, ktorí neveria v nijakého Stvoriteľa. Neveria v neho preto, lebo si myslia že neexistuje, pretože jeho existenciu sa hmatateľne a fyzicky ešte nikomu nepodarilo dokázať. A načo potom veriť v niečo, čo o čom sa nie je vôbec možné presvedčiť, či je to reálne?

Žiaľ, aj napriek zdanlivo logickému uzáveru tohto typu ľudí, je však všetko úplne inak. Nemožnosť presvedčivého overenia si existencie Stvoriteľa totiž nie je chybou Stvoriteľa, ale chybou ľudí samotných. Je to iba ich vlastná neschopnosť, na základe ktorej potom vyvodzujú mylné názory. Zo svojej vlastnej neschopnosti vnímať Stvoriteľa teda mylne vyvodzujú, že neexistuje. Keby však človek naozaj chcel, je schopný sa o tom presvedčiť. Je schopný existenciu Stvoriteľa vnímať a vyciťovať priam rukolapne. No a my si teraz ukážme, ako sa k tomu dopracovať.

Stvoriteľ je zdroj žiarenia a sily, vyžarujúci svoje Svetlo do celého stvorenia, čím ho udržuje pri živote. Preto je všetko živé závislé od Stvoriteľa, zatiaľ čo jedine On sám je absolútne nezávislý. Keby totiž obmedzil svoje vyžarovanie, ktoré bolo za účelom vzniku a existencie stvorenia rozšírené známymi slovami „Buď Svetlo“, muselo by všetko živé začať postupne chradnúť a nakoniec zahynúť.

Stvoriteľ ako zdroj života je teda vo stvorení prítomný svojim vyžarovaním. Môžeme si ho pripodobniť k silnému vysielaču, vyžarujúcemu smerom do stvorenia na celkom konkrétnej frekvencii. A aby človek dokázal zachytiť toto vyžarovanie, musí byť schopný naladiť sa na jeho frekvenciu. Funguje to presne tak, ako keď vysiela nejaká televízna stanica trebárs v Bratislave, a desaťtisíce televíznych prijímačov po celom Slovensku sú schopné zachytávať jej televízne vysielanie preto, že sú naladené na rovnakú frekvenciu. Na nejakej inej frekvencii by vysielanie tejto konkrétnej televíznej stanice vôbec nezachytili.

Ak teda chce človek vnímať súcnosť Stvoriteľa, musí byť schopný a ochotný naladiť sa na jeho vysielaciu frekvenciu. Aby to pozemskí ľudia dokázali, posielal k ním Stvoriteľ svojich poslov, aby im ukázali presnú frekvenciu vnútorného naladenia, na základe ktorej sa môžu stať schopní vnútorne vnímať svetlé vyžarovanie súcnosti Najvyššieho. Išlo o prorokov dávnych dôb a o rôznych zvestovateľov veľkých svetových náboženstiev. Tí ľuďom jasne hovorili, aké vnútorné naladenie je k tomu potrebné. Hovorili im o spravodlivosti, dobre, ľudskosti, čestnosti, ušľachtilosti a láske ako o hodnotách, ktoré sa majú stať rozhodujúcimi pri utváraní charakteru nášho vnútorného života. Jediné takýto by mal byť myšlienkový a citový život každého jednotlivca. Prikázania, zákony, podobenstvá a rôzne iné duchovné odporúčania nám teda boli darované preto, aby sme do súladu s nimi naladili svoje vnútro, aby sme im prispôsobili svoj život, a tým dospeli k vlastnému šťastiu i ku kontaktu so Stvoriteľom.

V Biblii sa napríklad píše: „ Či sedíš, či ležíš, či stojíš, či cestuješ, alebo či robíš čokoľvek iného, neustále premýšľaj o Pánovi, o jeho Vôli a o Jeho Zákonoch“.

Čo iného znamenajú tieto slová, ako jasné označenie frekvencie vnútorného naladenia, na ktorej je možné zachytiť a vnímať vyžarovanie súcnosti Najvyššieho? Ak sa totiž človek týmto spôsobom neustále vnútorne ladí, ak sa kvalitou vlastného života v duchu cti, dobra, spravodlivosti, lásky a ušľachtilosti čoraz jemnejšie a dokonalejšie vylaďuje na frekvenciu vyžarovania Stvoriteľa, musí predsa jedného dňa toto vyžarovanie nakoniec aj zachytiť. Musí ho zachytiť presne tak, ako ho zachytáva televízny prijímač, naladený na rovnakú frekvenciu zvoleného televízneho vysielača.

Jedine ak človek dospeje až sem, získa úplnú istotu o súcnosti Stvoriteľa, pretože on sám sa stal schopným zachytiť jeho vyžarovanie. Tým získa jednoznačný dôkaz, že Stvoriteľ existuje! A ak dovtedy v neho iba veril, jeho viera sa potom zmení v presvedčenie. Zmení sa v istotu! V istotu, opierajúcu sa o jednoznačné vnútorné vyciťovanie! V istotu, ktorá je ale žiaľ neprenosná, pretože spočíva v individuálnom vnútornom naladení sa prijímača, čiže jednotlivého človeka, na frekvenciu vysielača, čiže Stvoriteľa.

Existujú teda na svete ľudia, ktorí sú na základe kvality vlastného vnútorného života, a na základe vlastnej hodnotovej orientácie, schopní viac alebo menej jasným spôsobom vyciťovať vyžarovanie súcosti Stvoriteľa, pretože sú viac, alebo menej čistým spôsobom naladení na jeho frekvenciu.

A existujú ľudia, ktorých počet v súčasnosti začína prevládať, naladení na úplne inú frekvenciu. Na frekvenciu hmoty a čisto materiálneho spôsobu života. Ten je pre nich všetkým. Nič iného ich nezaujíma. A títo ľudia neraz s dešpektom hľadia na veriacich, ktorí podľa nich veria nereálnym rozprávkam. Nechápu však, že ani program STV 1 by neboli schopní zachytiť, keby svoj televízny prijímač nenaladili na príslušnú frekvenciu. Rovnako nie je možné nijakému človeku zachytiť a vnímať vyžarovanie súcnosti Stvoriteľa, ak je vnútorne naladený na úplne inú frekvenciu. Na frekvenciu materializmu, užívania si, konzumu, či rôznych pôžitkov a žiadostí. Na týchto frekvenciách totiž zachytáva úplne iné vyžarovania.

Z tohto jednoduchého dôvodu preto nedokáže prostredníctvom verbálnej argumentácie nikdy nič vysvetliť materialista idealistovi, ani naopak, idealista materialistovi, pretože každý z nich je hodnotovo naladený niekde úplne inde, a preto vnútorne zachytáva úplne iné vyžarovania. A tie sú potom pre každého z nich jeho vlastnou pravdou.

Frekvencie materializmu, ateizmu a konzumu sú však frekvenciami nízkymi a ich charakteristickými znakmi sú mnohé nízke ľudské vlastnosti, ako je napríklad egoizmus, chamtivosť, bezohľadnosť, nespravodlivosť, neušľachtilosť, nemorálna skazenosť, a tak ďalej, a tak ďalej. Podliehaním týmto „hodnotám“ sa však človek taktiež nalaďuje na určitú frekvenciu, vyžarovanú z určitého vysielača, alebo zdroja. Nalaďuje sa na frekvenciu protipólu Svetla. Nalaďuje sa na frekvenciu temna! Nalaďuje sa na frekvencie temna, nízkosti a zla, strhávajúce človeka i celé ľudstvo k úpadku a ku skaze. V tomto spočíva tragédia nízkofrekvenčného naladenia ľudí, ktoré vytvára zo života na zemi peklo. Peklo chamtivosti, bezohľadnosti, egoizmu a nemravnosti. Peklo zlých medziľudských vzťahov. Peklo bezohľadného, materialistického a konzumného spôsobu života, vzdialeného od všetkého vyššieho a ušľachtilejšieho. Takýto život žijeme dnes a ľudia takéhoto druhu všade vôkol nás tvrdia, že Stvoriteľa niet. Tvrdia to však len preto, že oni sami sú naladení na nízke frekvencie temna.

Keby však dokázali svoj prijímač preladiť na hodnoty vyššej frekvencie, keby by sa teda dokázali vnútorne preladiť na princípy dobra, spravodlivosti, cti, lásky a ušľachtilosti, ktorým by podriadili svoj vnútorný život a svoje vonkajšie konanie, po čase, skôr alebo neskôr, by určite začali vnímať vyžarovanie Stvoriteľa a pochopili by, že jestvuje. A zároveň by pochopili, že jedine ľudský život, takýmto spôsobom vysokofrekvenčne naladený, má skutočnú hodnotu. Pochopili by, že jedine v takomto druhu naladenia spočíva plnohodnotnosť ľudského bytia.

Frekvencie temna, na ktoré je dnešné ľudstvo zamerané, nás nevedú k ničomu inému, ako ku skaze! Vedú len k úboho nízkemu premrhaniu nášho života a k jeho tragickej neplnohodnotnosti. A je potom až smiešne, keď takýmto spôsobom duchovne neplnohodnotný jedinec namyslene prehlasuje, že žiadneho Stvoriteľa niet, pretože jemu osobne to ešte vraj nikto hmatateľne nedokázal.

Žiaľ, za daného stavu jeho vlastného vnútorného naladenia mu to ani nikto nikdy nedokáže, a on bude musieť dôjsť až na samotný koniec cesty temna, ktorú si vybral, a ktorá sa rovná záhube. Rovná sa záhube a zničeniu jeho vedomého bytia, hodnotovo, a teda frekvenčne beznádejne vzdialeného od vysokého, vznešeného a ušľachtilého vyžarovania Stvoriteľa.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Nov 30, 2020 6:36 pm

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!


Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má právo používať aj donucovacie prostriedky na to, aby dosiahol svojho. V presvedčení, že účel svätí prostriedky, šliape po dôstojnosti vlastného národa spôsobom, aký nemá v celom civilizovanom svete obdobu. Takto sa voči vlastným ľuďom počas epidémie nedovážil zachovať nikto na svete. Prostriedkami, hodnými diktátora, sa pán Matovič usiluje stať svetovým lídrom boja proti pandémii, ale popri tom nezabúda ani na vrecká svojich priateľov, ani na svoje vlastné.

Tento článok vznikol preto, aby sa konečne slovenský národ spamätal a nenechal sa už viac ponižovať človekom, zaslepeným vlastným velikášstvom a jeho suitou. Poďme teda k jednotlivým bodom a pozrime sa najskôr na celoplošné testovanie.

Čosi podobného v takomto rozsahu neurobil nikto na celom svete. Nikoho iného to nenapadlo, len Matoviča na Slovensku! Ak sa na to ja osobne pozerám z pozície zdravého sedliackeho rozumu, nechce sa mi jednoducho uveriť, že by bol pán Matovič múdrejší, ako všetci ostatní. Jednoducho sa mi to nezdá a moje tušenie, že je za tým niečo iného, sa potvrdilo!

Prvým výstražným momentom bola skutočnosť, ako vehementne sa pán Matovič pustil do presadzovania celoplošného testovania. Ignoroval všetky pripomienky odbornej lekárskej verejnosti. Lekárska komora ustavične vyzývala premiéra na na odbornú diskusiu skôr, ako sa do takéhoto niečoho pustí, ale jej apely a výzvy neboli vypočuté.

Na znak nesúhlasu s postupom vlády vrátila primárka transplantačnej jednotky Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, Júlia Horáková, štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy naspäť do rúk prezidentky. Pani Horáková svoj krok zdôvodnila tým, že sa jej hlboko dotkli neodborné vyhlásenia, manipulácia s faktami a nerešpektovanie výhrad odborníkov zo strany vlády. Boj s pandémiu sa podľa nej stal politickým bojom, založeným na populizme, klamstve a polopravdách.

Každý lekár študuje svoj odbor šesť rokov a potom študuje ešte ďalšie roky, aby si urobil všetky atestácie. Pán Matovič neštudoval medicínu šesť rokov, svoju vlastnú diplomovú prácu opísal, ale aj napriek tomu sa spolu so svojimi kumpánmi považuje za múdrejšieho, ako je celá Lekárska komora. Takže nie len že je múdrejší ako všetci ostatní na svete, ktorí k celoplošnému testovaniu takého rozsahu ako na Slovensku nepristúpili, ale je zároveň múdrejší, ako celý lekársky stav.

Pán Matovič, ignorujúci všetko a všetkých, nahnal národ ako stádo do celoplošného testovania. A nahnal ho do toho pod bezprecedentným nátlakom a pod hrozbami sankcií. Tí, čo ho poslúchli boli tí zodpovední a poslušní, a tí čo ho neposlúchli, boli tí ostatní. Poslušní boli odmenení modrým certifikátom, za ktorý dostali trochu viac slobody a ostatní boli zavretí do karantény.

To, čo je na celej veci absolútne odpudzujúce, sú praktiky hodné fašistického diktátora, rozdeľúce národ na dve skupiny, pričom jednej skupine zostávajú práva, i keď oklieštené, a druhej skupine sú práva popreté. Týmto spôsobom došlo k hrubému pošliapaniu dôstojnosti národa, na základe presvedčenia pána Matoviča, že účel svätí prostriedky. Že ak je účel správny, je možné použiť akékoľvek prostriedky.

Takéto jednanie je však odporné! Prepáčte mi za výraz, ale takto „sedlácky“ sa nezachoval v boji proti pandémii voči vlastnému národu nikto na svete. Zachoval sa tak len pán Matovič na Slovensku. Ukážkovým príkladom je Rakúsko, ktoré sa rozhodlo pre celoplošné testovanie po vzore Slovenska, ale samozrejme trochu inak. Na striktne dobrovoľnej báze a nie tak „sedlácky“ a nátlakovo, ako na Slovensku, pretože predsa len v rakúskej politickej reprezentácii vládne určitá úcta voči vlastnému národu.

Ale pán Matovič ako keby sa odtrhol z reťaze. Nakupuje ďalšie milióny testov a plánuje ďalšie kolá celoplošného testovania.

Čo je ale veľa, to je už veľa! A preto Profesné združenie lekárov podalo v súvislosti s postupom vlády pri celoplošnom testovaní oznámenie na prokuratúru SR o trestnom čine za celý celý rad závažných prešľapov, ktoré sú v dokumente presne vymenované.

Prečo o tomto trestnom oznámení naše médiá mlčia? Pretože sa úmyselne snažia kriviť verejnú mienku a chrániť túto vládu. A tiež preto, že v závere trestného oznámenia sa uvádzajú neuveriteľné skutočnosti. Únia špecialistov otvorene hovorí, že môže isť o podporovaný medzinárodný výskum na občanoch Slovenskej republiky. Že výskum zjavne finančne podporuje WHO spoločne s Billlom a Melindou Gatesovými, a má byť realizovaný s čo najväčším počtom testov. Výskum má prebiehať počas doby 6 mesiacov a samozrejme, všetci čo mu aktívne napomáhajú, sú finančne štedro motivovaní. Navyše sa nedá vylúčiť, že na testovanie je naviazané následné očkovanie, u ktorého sa dá predpokladať ešte štedrejšia finančná motivácia všetkých jeho garantov.

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) považuje za dôležité objasniť, či sa ľudia na Slovensku nestali pod tlakom ambiciózneho premiéra a jeho spolupracovníkov veľkým pokusným laboratóriom, ktoré predbehlo aj africké krajiny tretieho sveta.

V tejto súvislosti nemožno tiež nespomenúť pochybný nákup vakcín pri prvom kole celoplošného testovania. Realizovala ho malá trnavská firma, ktorá na ňom veľmi slušne zarobila. Ak opäť zapojíme zdravý sedliacky rozum a uvedomíme si, že premiér pochádza z Trnavy, a túto lukratívnu štátnu zákazku dostala firma z Trnavy, je na prvý pohľad jasne, že tu niečo nesedí. A nesedí to aj napriek preskúmaniu mimovládnou organizáciou, ktorá potvrdila, že všetko prebehlo v poriadku. Ako však vieme, mimovládne organizácie bývajú štedro dotované bohatými zahraničnými donormi, a preto hája ich záujmy, i keď budú všemožne tvrdiť že nie. A tie isté záujmy háji a presadzuje aj premiér Matovič, i keď aj on bude tvrdiť že nie.

A tak sa nakoniec dostávame k prepojeniu na globalistickú elitu so svetovládnymi ambíciami, vyvíjajúcu snahu o absolútne ovládnutie a zotročenie ľudstva v podobe Nového svetového poriadku (NWO). A táto elita si pravdepodobne vybrala Slovákov s ich holubičou mentalitou na to, aby na pozadí koronavírusovej krízy urobila sociálne inžiniersky pokus. Pokus, zameraný na bezohľadné podrobenie národa za súčinnosti médií, spolupracujúcej vlády a silových zložiek.

Každý jednotlivec, ktorý túto otrockú a manipulatívnu poslušnosť odmietne, sa stáva nepriateľom, je zbavený občianskych práv a uvrhnutý do izolácie. Dobrí budú poslušní a zlí, čiže tí, ktorí sa nechcú podvoliť, budú eliminovaní. Globalistická elita si na vzorke päť miliónov pokusných slovenských myší vyskúšala v malom, ako to raz bude fungovať celosvetovo. Ale potom už dlhodobo! Už navždy!

Pod zámienkou záchrany pred niečím, v tomto prípade pred koronavírusom, budú ľudia zbavení väčšiny svojich práv a uvrhnutí do neslobody a otroctva. Poslušní do menšieho a neposlušní do väčšieho. A ľudia budú tomu nakoniec ešte radi, pretože pod manipulatívnym tlakom médií budú presviedčaní, že sa tak deje len pre ich dobro. A zdá sa, že premiér Slovenskej republiky na týchto nechutných veciach participuje. Možno vedome a možno nevedome. Ale skôr vedome, ako nevedome. Zachraňuje národ a pritom šliape po jeho slobode a dôstojnosti tak, ako nikto iný na svete.

Ako sa ale voči všetkým týmto obludnostiam brániť?

V prvom rade pochopením toho, čo sa to tu vlastne deje. A potom, z toho pochopenia vyrastajúcou, občianskou neposlušnosťou. Občianskou neposlušnosťou, akú pri druhom kole celoplošného testovania prejavila starostka Karlovej Vsi a pre treťom kole viacerí starostovia. Títo starostovia boli mediálne prezentovaní ako čierne ovce, ale v skutočnosti ide o prvé lastovičky, signalizujúce príchod leta. Signalizujúce nevyhnutnosť občianskeho odporu a občianskej neposlušnosti voči koronavírusovému šialenstvu, na pozadí ktorého testujú svetovládne elity za pomoci domácich kolaborantov ľudí na Slovensku ako pokusné myši. Treba vypovedať poslušnosť a vzoprieť sa proti tomu, aby sme už konečne dali najavo, že s našim národom nie je možné ďalej zametať tak, ako sa nezametá so žiadnym iným národom na celom svete.

Vzchopme sa! Vzoprime sa! Postavme sa na odpor! Odmietnime poslušnosť! Alebo nám nezostalo ani trochu odvahy? Ani trochu hrdosti a ľudskej dôstojnosti?

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

Re: Úvahy o živote

Poslaťod markus v Pon Dec 07, 2020 7:54 pm

Koronavírus! Je umelý, alebo prírodný? A čo z toho pre nás vyplýva?


Existuje konšpiratívny názor, že koronavírus má umelý pôvod a existuje oficiálny názor, že koronavírus je prírodný. Čo však tieto dve alternatívy pre nás znamenajú? Aký dopad na nás majú? A hlavne, aké dôsledky z nich máme sami voči sebe vyvodiť?

Obe tieto možnosti si teraz potrebnejšie rozoberieme, avšak hneď na začiatku treba zdôrazniť, že konečné dôsledky, ktoré z toho všetkého pre nás vyplývajú sú duchovné, a sú v oboch prípadoch v podstate rovnaké. Tak totiž, ako je šesť a štyri desať, rovnako je aj päť a päť desať. V oboch prípadoch ide o rozdielne čísla, ale s rovnakým výsledkom. Presne toto isté platí aj o súčasnej pandémii. Aj jej duchovné dôsledky sú pre nás ako pri prírodnom, tak i pri umelom pôvode koronavírusu v podstate úplne rovnaké.

Žijeme v univerze, ktoré je dielom Stvoriteľa a v ktorom sa jeho Vôľa prejavuje až do tých najmenších detailov. Presne tak, ako sa píše v evanjeliách, že ani len lístoček nespadne zo stromu bez Vôle Pána, a že i všetky vlasy na našej hlave sú spočítané. To v našom konkrétnom prípade znamená, že ak je koronavírus prírodný, jeho vznik a duchovné dôsledky z neho vyplývajúce sú priamou Vôľou Stvoriteľa. Ak je ale koronavírus umelo vyrobený, jeho vznik a dôsledky z neho vyplývajúce sú nepriamou, alebo inak povedané, sprostredkovanou Vôľou Stvoriteľa. A tým prostredníkom je človek, ktorý koronavírus vyrobil a vypustil do sveta.

Poďme teda na to a ukážme si, čo tieto skutočnosti pre nás duchovne znamenajú. A keďže v prevažnej väčšine mojich predchádzajúcich článkov o koronavíruse som sa venoval alternatíve prirodzeného a prírodného vzniku koronavírusu a jeho duchovnými dôsledkami vo vzťahu k ľuďom, začnime preto teraz najskôr možnosťou, že koronavírus bol vyrobený umelo. Existuje viacero teórií, čo je tým sledované a my si povieme o dvoch z nich.

Prvá teória hovorí, že ide o zámerný čin zo strany najbohatších a najmocnejších elít, usilujúcich o svetovládu. Koronavírus bol vyrobený a vypustený do sveta zámerne preto, aby prostredníctvom neho mohli elity uskutočniť rozhodujúci krok k ovládnutiu ľudstva. Aby mohli na pozadí epidémie ľuďom obmedziť ich základné slobody, a aby v atmosfére obáv a strachu pred nakazením donútili svetovú populáciu k masívnej vakcinácií, aká nemá v dejinách obdobu. No a v forme vakcíny, zasahujúcej DNA, majú byť ľudia zmenení na akési hybridy, zabavené ľudskosti a slepo sa podvoľujúce zámerom elít. Má dôjsť k nevídanému a desivému zotročeniu ľudstva presne v duchu Biblickej Apokalysy.

Druhá teória je podobná a súvisí s americkými prezidentskými voľbami v tom zmysle, že koronavírus bol umelo vyrobený a rozšírený do celého sveta práve kvôli voľbám prezidenta USA. Počas pandémie totiž hlasovalo obrovské množstvo Američanov korešpondenčne. Keby voľby prebehli normálne, nedali by sa hlasy sfalšovať. Korešpondenčné hlasovanie je však možné sfalšovať. Podozrenia z podvodov pri sčítavaní hlasov v USA sú toho dôkazom.

O čo ide v amerických voľbách a prečo sú také dôležité pre republikánov a i pre demokratov? Trump priniesol nový vietor do americkej politiky, pretože sa postavil proti už spomínaným, svetovládnym elitám, dovtedy ovládajúcim americkú spoločnosť i amerických prezidentov. Ako je možné vidieť pri pohľade do nedávnej minulosti, svoje zámery sa snažili tvrdo naplňovať. Dôkazom toho je rozvrat Líbie, Sýrie, Iraku, bývalej Juhoslávie, alebo Ukrajiny. Globalisti sa snažia dosiahnuť svoje geopolitické zámery buď vojenským rozvratom štátov, ich ekonomiky a infraštruktúry, alebo nepriamo prostredníctvom v takzvaných oranžových revolúciách, aká prebehla na Ukrajine a aká prebieha v Bielorusku.

Svetové elity sa vyznačujú neprekonateľnou nenávisťou voči Rusku a snažia sa o jeho rozklad zvnútra, prostredníctvom nejakej oranžovej revolúcie, alebo prostredníctvom rôznych domácich zradcov. Ak to ale nepôjde touto cestou, uvažuje sa aj o vojenskej alternatíve. Čo by však takéto niečo znamenalo pre svet, je si možno ľahko domyslieť.

Globalisti majú tiež vypracovaný plán úplného zotročenia ľudstva sériou postupných krokov. A to trebárs zavádzaním bezhotovostného styku, čím sa ľudia dostanú do úplného područia bánk. Ďalším krokom bude čipovanie ľudí, a tak ďalej. Svetovládne elity majú vo svojich rukách väčšinu mienkotvorných médií a ich prostredníctvom formujú povedomie spoločnosti želaným smerom. Formujú ho k postupnej akceptácii vlastného otroctva a k poslušnosti.

Na Slovensku bol napríklad na pozadí celoplošného testovania obyvateľstva súbežne otestovaný aj model štátneho teroru, ktorý bude fungovať pri celosvetovom nastolení Nového svetového poriadku. Státisíce ľudí bolo zavretých do domáceho väzenia. Priepustkou k normálnejšiemu životu sa stal modrý certifikát, podmienený testovaním. Kto ho mal, stal sa občanom prvej kategórie s čiastočnými právami a kto ho nemal, stal sa občanom druhej kategórie s minimálnymi právami. Niečo podobného čaká svet v budúcnosti a už natrvalo.

Vzhľadom k bezcharakternosti a absolútnej bezohľadnosti týchto elít nám bude všetkým jasné, že by boli schopné vypustiť do sveta koronavírus, len aby dosiahli svojich cieľov. Ľudské životy totiž pre nich nič neznamenajú.

A teraz sa pozrieme na to, čo pre nás duchovne vyplýva z tejto umelej alternatívy pôvodu epidémie. Ak to chceme pochopiť, musíme si uvedomiť, že v našom univerze platí Pánov zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom každý z nás žne to, čo zasieval. A ľudia i národy môžu žať dve veci. Pšenicu, alebo burinu! Čiže dobro, alebo zlo! Čiže temno, alebo Svetlo!

Ale pretože ľudia siali predovšetkým temno, zlo a burinu, zdvihlo temno hlavu v podobe svetovládnych elít a snaží sa nás zotročiť a zahubiť. Tak sa ľuďom vracia to, čo zasiali. Svojou duchovnou lenivosťou a ľahostajnosťou, svojou nechuťou poznávať Vôľu Stvoriteľa a naplňovať ju, svojou neznalosťou duchovného zmyslu vlastného bytia, svojim konzumom, materializmom a ateizmom, týmto všetkým podporovali temno a posilňovali ho. Tým vytvárali živnú pôdu, z ktorej vyrástla temná svetová elita, ktorá nemôže v spravodlivých účinkoch zákona spätného pôsobenia šíriť nič iného, ako temno. Jej prostredníctvom sa temno, vytvorené ľuďmi, obracia proti ľuďom samotným, aby ich podmanilo, zotročilo a zahubilo.

Ak ľudia neusilujú k Svetlu, k dobru, k spravodlivosti, k čistote, k ušľachtilosti, k láske k blížnemu i k Stvoriteľovi, k poznaniu Vôle Najvyššieho a k jej naplňovaniu, podporujú temno, živia temno a toto temno ich začne skôr alebo neskôr ničiť, aby na vlastnej koži prežívali nesprávnosť, nedostatočnosť a nízkosť hodnôt, ktoré uznávajú. V tomto spočíva výchovný účinok zákona spätného pôsobenia, a preto nám elita začína zakladať slučku na krk.

Súčasný stav sveta je teda dôsledkom falošných hodnôt, v ktoré sme verili. Zvrátené hodnoty ľudstva dali povstať zvrátenej elite, a tá sa chystá ľudstvo zotročiť a zahubiť. Tým žneme to, čo sme zasiali. Dovolili sme povstať temnu tým, že sme neusilovali o hodnoty Ducha, a teraz nám temnota siaha na krk. A ak budeme vychádzať z predpokladu, že kornavírus je umelého pôvodu, je to len dôsledkom tohto stavu. Je to dôsledkom a produktom našej temnej orientácie. Lebo ak bol vírus vytvorený a vypustený do sveta temnou elitou, vracia sa tým k ľuďom len ich vlastná temnota a ich ignorovanie svetlých hodnôt.

Koronavírus nás priškrtil takmer vo všetkom, čo sme robili doposiaľ, pretože to bolo zlé a postavené na falošných základoch. Týmto spôsobom máme poznať, že takto sa už ďalej ísť nedá. Máme pochopiť, že zlá žatva, ktorú v súčasnosti žneme, je len dôsledkom našej vlastnej zlej sejby. Ak preto chceme, aby sa situácia začala postupne zlepšovať, musíme zmeniť charakter našej sejby. Súbežne so všetkými opatreniami proti epidémii by sme teda mali začať viac myslieť na duchovné a hodnotové obrodenie. Mali by sme prehodiť výhybku, vnútorne sa zmeniť a začať usilovať o hodnoty Svetla, pretože vidíme a na vlastnej koži prežívame, kam nás priviedli naše súčasné temné a nízke hodnoty.

Ak ale toto nepochopíme a nezmeníme, našu civilizáciu s najväčšou pravdepodobnosťou nečaká nič dobrého, pretože od temnoty, ktorú produkuje a podporuje, nemožno v nevyhnutných spätných účinkoch očakávať nič dobrého.

Výsledkom by teda malo byť naše duchovné obrodenie a duchovná premena.

A teraz sa pozrime na druhú alternatívu. Na alternatívu, že koronavírus nie je umelého, ale prírodného pôvodu. V tomto prípade je vec oveľa priamočiarejšia a jednoduchšia, pretože tu Vôľa Stvoriteľa nepôsobí sprostredkovane, prostredníctvom človeka a nevyhnutných dôsledkov jeho činov. V tomto prípade pôsobí Vôľa Stvoriteľa priamo, a síce cez prírodný svet, ktorý je Vôli Pána úplne podriadený. A Pán prostredníctvom mikroskopického vírusu z prírodného sveta bije ľudstvo, aby ho zastavil v jeho nesprávnom hodnotovom smerovaní, a aby ho nasmeroval k Svetlu.

Pán tak činí, aby zlomil vôľu ľudstva a presadil svoju Vôľu. Čosi podobného sa už raz na zemi stalo. Bolo to v dávnom Egypte, kedy Vôľa Stvoriteľa známymi egyptskými ranami lámala vôľu faraóna, až ju nakoniec zlomila a faraón sa musel podriadiť. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré zaplavili Egypt. Ďalšou ranou boli kobylky, jedovaté muchy a podobne. A jednou z rán bol aj mor dobytka, spôsobený vírusom ako v našom súčasnom prípade.

Ak teda je koronavírus prírodného pôvodu, ide o priamočiare pôsobenie Stvoriteľa na ľudský svet, vzdialený od jeho Vôle. Koronavírus otriasa všetkým, čo ľudia vybudovali a čo im doteraz fungovalo, ale bolo to vzdialené od Vôle Najvyššieho, a teda aj od skutočného dobra. Bolo to len kŕčovité presadzovanie vlastnej, malej ľudskej vôle. Táto egoistická vôľa ničí ľudí i prírodu, avšak vzhľadom k zlomovej dobe, ohlasovanej prorokmi, sa blíži koniec jej vlády.

Koronavírus nás preto tlačí k určitým, celkom konkrétnym veciam. Tlačí nás do skromnosti, spojenej s redukciu našej spotreby len na to najnutnejšie. Tlačí nás do samoty a karantény, aby sme mali čas uvažovať o živote a jeho hodnotách. Bráni nám chodiť do pohostinstiev, bráni nám konzumovať úpadkovú kultúru, bráni prejavom hulvátstva v hľadiskách na štadiónoch, a tak ďalej. Koronavírus nás tlačí do zmeny života a zmeny hodnôt.

A keď sme to v oddychovom čase po prvej vlne pandémie nepochopili, prišla druhá vlna. Alebo inak povedané, keď sme to po prvej rane nepochopili, prichádza druhá rana. A ak po oddychovom čase po odznení druhej vlny pandémie nedôjde k pozitívnej zmene, očakávanej vyššou Mocou, príde rana tretia a štvrtá. Bude to tak ako v Egypte a potrvá to až dovtedy, kým sa malá egoistická ľudská vôľa nepodrobí vznešenej Vôli Stvoriteľa. Výsledkom by teda malo byť naše duchovné obrodenie a duchovná premena tak, ako v prípade prvej alternatívy.

Čo dodať úplne na záver? Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. A v našom univerze platí, že všetky cesty vedú k Bohu! Či už priamo, alebo nepriamo! V súčasnosti totiž žijeme v tak výnimočnej dobe, v ktorej ešte aj temno musí slúžiť Svetlu!

http://vaznost-doby.bloger.cz/ v spolupráci s M.Š.
markus
 
Príspevky: 200
Registrovaný: Štv Mar 26, 2015 5:00 pm

PredchádzajúciĎalší

Späť na Každodenné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 13 hostia

cron